• z.polkowski@ujw.pl

Author Archives: Maciej Skowronek

15-lecie WOD

Prace prowadzone obecnie (od  roku 2007) przez Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań[1], w ramach Międzyuczelnianego tematu prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych pt.Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego stanowią kontynuację obszernego nurtu badań zapoczątkowanych przed piętnastu laty (1994 –1996) w problematyce wirtualnej organizacji działań – WOD.


 

Początki WOD nawiązują do problematyki„rozwoju metod i zastosowań informatyki”.

 

(Por.  V Krajowej Konferencji Informatyki: Rozwój metod i zastosowań informatyki, Poznań 1987.)

 

Do ważnych czynników „rozwoju metod i zastosowań informatyki” (od końca lat 70-tych)  należą coraz to nowe koncepcje „komputerowo integrowanej organizacji działań” – KIOD.

 

Etapy rozwoju metodyki  KIOD obejmują:

 • komputerowe wspomaganie działań – KWD; KWD to odwzorowanie komputerowe wiedzy o modelu DP – tworzenie zasobów  wspomagania i wspomaganie procesu rozwiązywania różnorodnych zadań w interakcji człowiek-komputer,
 • komputerowa integracja działań – KID; jest to rozwinięcie koncepcji KWD, KID bowiem obejmuje wykonywanie czynności w środowisku sieciowo agregowanych zasobów wspomagania,
 • wirtualna organizacja działań – WOD; WOD jest zwieńczeniem koncepcji KIOD, uwzględnia się dodatkowo alokację czynności we wspólnej przestrzeni informacyjnej, która odwzorowuje procesową organizację integralnego wirtualnego współdziałania przedsiębiorstw (postępowanie ekonomiczne przedsiębiorstw w strukturach wirtualnych organizacji) i procesową organizację koherentnej wirtualnej współpracy ludzi (zachowania  indywidualne i społeczne ludzi w środowisku publicznych systemów informacyjnych).

 

Technologie WOD są podstawą stanowienia struktur społeczeństwa informacyjnego. Na technologie WOD składają się elementy: T – techniczne, – informacyjne, H – czynniki ludzkie (udziału człowieka), O – organizacyjne:

 • elementy T wynikają z  metod budowy infosfery komunikacji na wpół (semi) bezpośredniej otwartej opartej na multimedialnych centrach informacyjnych: KsBO-MCI; mówimy o pojawianiu się  wirtualnego środowiska informacji – środowiska systemów WOD,
 • elementy I oraz H są współzależne; określają je metody komputerowe tworzenia i wymiany zasobów danych cyfrowych – D, a także sposoby strukturalizacji wiedzy przedmiotowej – WP, wszystko ustalane przez człowieka (human factors),
 • elementy O przedstawiają obrazy wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań w obszarach: nauczaniażycia –  zachowań indywidualnych i społecznych ludzi, pracy – wirtualnych sposobów integracji ludzi we współpracy i wirtualnych sposobów integracji przedsiębiorstw w organizacji ich współdziałania.

 

Prace w problematyce WOD, w okresie 15-lecia, inspirowane były i nadal przez Towarzystwo Naukowe Prakseologii – TNP, wspierały w okresie 1991 – 2003 działania prowadzone przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – PTIN, są komplementarne względem prowadzonych i obecnie inicjatyw Polskiego Komitetu Narodowego d/s Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN.

 

Atrakcyjność tematyki WOD potwierdziły prowadzone prace badawczo-rozwojowe i publikacje, począwszy od lat 1994-1996. Formułowano stopniowo  samo pojęcie WOD, a następie rozwijano kwestie stosowania koncepcji WOD do modelowania przemian strukturalnych organizacji działań w pojawiającym się społeczeństwie informacyjnym.

 

Organizowano współdziałanie wielu ośrodków naukowych oraz współpracę licznych specjalistów zainteresowanych badaniami – rozwojem technologicznym – praktyką WOD w ramach systematycznie organizowanych następujących krajowe Seminaria problemowych:

 

I Seminarium problemowe WOD: Badania naukowe, prace badawczo-rozwo­jowe, projek­to­wanie w erze networkingu, Polska Konferencja CODATA ‘96, Kędzierzyn-Koźle 1996.

 

II Seminarium problemowe WOD: Inżynieria informacyjna i organizacja działań  w  erze net­work­ingu, Poznań 1996.

III Seminarium problemowe WOD: Komputerowo integrowana organiza­cja elektroener­getyki, Poznań 1996.

IV Seminarium problemowe WOD: Kształtowanie społeczeństwa informacyj­nego. Polska Konferencja CODATA ’98, Zielona Góra 1998.

V Seminarium problemowe WOD: Wirtualne projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie, Wrocław 1998.

VI Seminarium problemowe WOD: Kooperacyjne zarządzanie w pojawia­jących się przedsię­biorstwach przyszłości – Rynek i giełda energii elektrycznej w przekształ­ce­niach strukturalnych organizacji elektroenergetyki, Poznań 2000.

VII Seminarium problemowe WOD: Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii, gospodarki, Polska Konferencja CODATA’2000, Poznań 2000, 2002.

VIII Seminarium problemowe WOD: Zasoby danych i powszechny dostęp do informacji: Tworzenie zasobów i eksperymentalnych centrów informacyjnych, Uniw. Łódzki & WSInf, Łódź 2002.

IX Seminarium problemowe WOD: Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, WSInf, Konferencja krajowa TNP, Łódź 2004.

X Seminarium problemowe WOD: Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, WSInf & Wyż. Sem. Duch., Konferencja krajowa TNP, Łódź 2005.

XI Seminarium problemowe WOD: Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań,  Doln. Wyż. Szk. Przedsięb. I Techniki w Polkowicach –    DWSPiT, Konferencja krajowa TNP, Polkowice 2007.

XII Seminarium problemowe WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, Konferencja krajowa TNP  i ZG SEP – głównego koordynatora obchodów w Polsce „Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego”, WSInf. Łódź-Włocławek 2009 (w przygotowaniu).

 

Począwszy od 1994 problematyka WOD „wpisywała się” w tematy główne CODATA (Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science), a opracowania szczegółowe stanowiły wkład Polski do działań CODATA.

 

Wynika to z poniższego zestawienia:

 

14thInternational CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World, Chambery, France 1994;  Kierzkowski Z., Computer Integrated and Information Aided Investigation Activities, [In]: Modeling Complex Data for Creating Informa­tion (eds.: Dubois, J.E., Gershon, N.D). Springer 1996; pp. 95-104.

15th International CODATA Conference: Scientific Data in the Age of Networking. Tsukuba, Japan 1996; Kierzkowski Z., The Main Factors for the Synthesis of Virtual Activities Organization and New Information Systems, [In]: Scientific Program, Extended Abstracts and Proceedings (eds.: Glaeser, P.S., Prado, H., Tsugita, A); pp. 14-16.

16th International CODATA Conference: Scientific and Technical Data and Communication for the Sustainable Development of Nations – Data Management in the Evolving Information Society. New Delhi, India 1998; Kierzkowski Z., The Network Information Flow Synthesis and the Aiding Resources Aggregation in the Structural Transformations of Enterprises, [In]: Scientific Program and Abstracts; pp. 73-74. (Praca wyróżniona na Konferencji, jako jeden z czterech najlepszych prezentowanych projektów.)

17th International CODATA Conference: Data and Information for the Comming Knowledge Millenium – Science and Technology in the Quest for a Better World. Baveno, Italy 2000; Kierzkowski Z.,Multimedia Information Systems Development in the Virtual Organization Synthesis, [In]: Book of Abstracts, Baveno, Italy 2000; pp. 47-48.

18th International CODATA Conference: Frontiers of Scientific and Technical Data. Montreal, Canada 2002; Kierzkowski Z., The Virtual Organization Environment Engineering, [In]: Book of Abstracts, Montreal; pp. 151-152.

19th International CODATA Conference: The Information Society: New Horizons for Science. Berlin, Germany 2004; Kierzkowski Z., Correctness of co-operative activities in the arising virtual information environment, [In]:  Book of Abstracts;

20th International CODATA Conference: Scientific Data and Knowledge within the Information Society. Beijing, China 2006; Kierzkowski Z., Virtual Data and Problem Knowledge Networks: e-D&PKN within Information Society Learning Structures, [In]:  Abstracts; pp. 325-327.

21th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv, Ukraine 2008; Zbigniew Kierzkowski: Virtual Activities Organization within Information Society Structures, [In]: Abstracts; pp.81-82; Zbigniew Kierzkowski, Moez N’sir, Zdzislaw Polkowski, Piotr Tarlowski: Data and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures, [In]: Abstracts; pp.54-55.

 

Dotąd opublikowano następujące monografie – publikacje książkowe:

 

IKierzkowski Z., Kluska-Nawarecka S., Sielicki A. (red.), Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Poznań, SORUS 2003; praca zbiorowa 17 autorów poświęcona metodom i technologiom tworzenia i użytkowania zasobów medialnych.

 

II. Kierzkowski Z. (red.): Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki, Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN, Warszawa–Poznań, SORUS 2004;praca zbiorowa 37 autorów w tematyce badań – rozwoju technologicznego – prezentacji środowiska informacyjnego w różnorodnych strukturach informacyjnych.

 

III. Kierzkowski Z., Wieczorek E. (red.): Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa – Łódź – Olsztyn – Polkowice – Poznań,  SORUS 2009 (w opracowaniu redakcyjnym).

 

Problemy wirtualnej organizacji działań – WOD prezentowane są od roku 2003 systematycznie podczas Krajowych Konferencjach Okrągłego Stołu – KOS: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, od roku 2007 z aktywnym udziałem studentów w ramach organizowanych z udziałem Studenckich Kół Naukowych WOD „Międzyuczelnianych Krajowych Konferencji Naukowych Studentów.

 

Tematy główne KOS i opracowania szczegółowe są następujące:

 

IV Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – e-Polska w e-Europie, Warszawa 15 maja 2003;  Kierzkowski Z., Postępowanie ekonomiczne organizacji i ludzi w środowisku informacyjnym przedsiębiorstw wirtualnych. Rola standardów i uregulowań prawnych,  [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 15 maja 2003; s. 44-50.

V Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Budowa społeczeństwa informacyjnego ważkim czynnikiem integracji rozwoju zjednoczonej Europy, Warszawa 20 maja 2004; Kierzkowski Z., Poprawność środowiska organizacji społeczeństwa informacyjnego, [W}: Udział w debacie reprezentantów świata gospodarki, polityki, nauki, mediów i organizacji pozarządowych, [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 20 maja 2004; s. 56-59.

VII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa  18 maja 2006;  Kierzkowski Z., Wirtualna organizacja działań i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 18 maja 2006; s. 56-60; Kierzkowski Z., N’Sir M., Olszewski Wł., Pólkowski Z., Talaga Z., Tarłowski P., Infrastruktura informacyjna i komunikacyjna współdziałania w badaniach nad rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego, [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 18 maja 2006; s. 91-98.

VIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Nauka i Gospodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Społeczne i Osoby, Warszawa  15 maja 2007; Kierzkowski Z., Technologia współdziałania i etyka informacji w strukturach społeczeństwa informacyjnego, VIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego,  Warszawa  15 maja 2007, [W]: Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Artykuły naukowe i techniczne, wrzesień (9) 2007; s. XIII-XVI; Kierzkowski Z., N’Sir M., Talaga Z., Tarłowski P., Współdziałanie i nauczanie w przemianach strukturalnych społeczeństwa informacyjnego, VIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego,  Warszawa  15 maja 2007, [W]: Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Artykuły naukowe i techniczne, wrzesień (9) 2007; s. X-XII.

IX Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Techniki informacyjne i komunikacyjne dla wszystkich, Warszawa  16 maja 2008; Kierzkowski Z.,  Technologie cyfrowej organizacji działań i infoetyka w przemianach strukturalnych i  kształtowaniu nowych  profili zawodów w społeczeństwie informacyjnym (wypowiedź panelowa),

 

Tematy szczegółowe prezentowane na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych są następujące:

Międzyuczelniana Konferencja  Studenckich Kół Naukowych, Warszawa 15 maja 2008; Augustyniak J., Przemiany polityki naukowej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym (opieka naukowa: Zbigniew Kierzkowski i Lucyna Kwiatkowska); Jarosławski D., Manuszkiewicz D., Iwański Ł.,  Cyfryzacja dokumentów źródłowych i sieciowa wymiana informacji, przygotowane przez zespół z Łodzi-Włocławka i Poznania (opieka naukowa: Zbigniew Kierzkowski Z., Bareła K.  i inni); Organizacja wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwo, przygotowane przez zespół z Polkowic, Włocławka, Poznania i Olsztyna w składzie Dariusz Jarosławski, Łukasz Kitłowski i Łukasz Iwański (opieka naukowa: Piotr Tarłowski, Moez N’Sir i inni); Manuszkiewicz D., Kitłowski Ł. i inni (dyplomanci WSInf. Łódź-Włocławek), Archiwizacja dokumentów i interaktywna komunikacja medialna(opieka naukowa: Kierzkowski Z., Bareła K.).

II Międzyuczelnianej Konferencja Naukowa Studentów, Warszawa 14 maja 2009, Sesja problemowa: Interaktywna komunikacja medialna.  Nawiązuje się  do zagadnień przygotowywanych przez studentów:

–        na zajęcia warsztatowe XII Seminarium problemowego WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych (Włocławek 4-5 listopada 2009 – w przygotowaniu),

a także do opracowań studenckich przygotowywanych

–        do prezentacji podczas  Sesji tematycznej : Problematyka społeczeństwa informacyjnego – Budowa infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej dla nauki, techniki i gospodarki, Kongresu jubileuszowego SEP (Warszawa 2-4 września 2009 – w przygotowaniu).

 

Główne tezy:

Budowane systemy informacyjno-komunikacyjne i usługi wzajemnej (interaktywnej) wymiany danych cyfrowych określają nowe technologie współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi – technologie społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Society Technology). Tematyka i szczegółowe treści prezentowanych opracowań obejmują zagadnienia techniczne:

–        konfigurowanie struktur sieciowych i synteza międzysieciowych serwisów wirtualnej integracji zasobów informacyjnych,

–        budowa wspólnych przestrzeni informacyjnych, oparta na cyfryzacji,  archiwizacji i koordynacji przepływu dokumentów w środowisku sieciowych usług komputerowej wymiany informacji, jako różnorodnych wariantów tzw. wirtualnych systemów informacji przedmiotowej,

a także  zagadnień

–        prezentacji medialnej informacji przedmiotowej, dostosowywanej do sposobów myślenia człowieka,

wszystko zorientowane na potrzeby wirtualnej organizacji działań – WOD,   wirtualnej integracji współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi, a więc elementy rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Society Technology).

 

Autorzy opracowań szczegółowych:

Łukasz Iwański, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Dariusz Jarosławski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Wojciech Wasielewski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Sylwester Jędruszkiewicz, Studenckie Koło Naukowe WOD: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,

Błażej Abramek, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Mariusz Niedźwiecki, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Krzysztof Pieczarski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Danuta Manuszkiewicz, Studenckie Koło Naukowe WOD: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,  Instytut Informatyki,  Politechnika Łódzka,

 

 


[1] Sieć Laboratoriów Wirtualnej Organizacji Działań: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, [W]:  Porozumienie Konsorcjum w sprawie współdziałania w pracach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, Olsztyn, 22 września 2006, s. 1-5;

Porozumienie Konsorcjum ustala zasady współdziałania w Międzyuczelnianym temacie prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych pt. Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem prac jest również dalszy rozwój Laboratoriów WOD. Budowę Laboratorium WOD rozpoczęto w Politechnice Poznańskiej  w latach 1996-1998, we współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi: Gdańska, Kędzierzyna-Koźla, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry. W latach  2002-2004  współdziałanie podjęły ośrodki naukowe: Olsztyna i Polkowic. Prace koordynuje od roku 2006 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.

Maciej Skowronek

XIII Seminarium problemowe WOD

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  KOOPERACYJNYCH

W SPOŁECZNOŚCIACH INFORMACYJNYCH

Łódź, 8–9 kwietnia 2011


 

 

XII Seminarium problemowe WOD:

 

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  KOOPERACYJNYCH

W SPOŁECZNOŚCIACH INFORMACYJNYCH

wpisuje się w tematykę debat środowisk polityki, gospodarki i nauki, organizowanych w ramach obchodów w Polsce ŚDSI’11 – Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego i poprzedza: XII KOS –  Konferencję okrągłego stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Lepsze życie w społecznościach lokalnych dzięki technikom komunikacyjnym i informacyjnym, Warszawa 17 maja 2011.

 

Odbywa się pod patronatem:

– organizacyjnym – Stowarzyszenia Elektryków Polskich, głównego organizatora obchodów w Polsce Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego,

– naukowym – Towarzystwa Naukowego Prakseologii i Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN,

– badawczo-rozwojowym –  Ministerstwa Infrastruktury.

 

Gospodarze seminarium: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi i Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

 

Współorganizatorzy: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, a także: Zespół Szkół Budownictwa – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Technicznych – ZST  w Kole, Zespół Szkół – ZS w Polkowicach.

 

PATRONAT

JE ks. abp dr Władysław Ziółek – Metropolita Łódzki, Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, Magdalena Gaj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP, prof. Edward Kącki –Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

ZESPÓŁ HONOROWY

dr Ryszard Banajski – Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii – TNP, prof. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP, prof. Juliusz L. Kulikowski – Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN, prof. Andrzej Nowakowski – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

 

PRZEWODNICZĘCY SEMINARIUM

prof. Zbigniew Kierzkowski – WSInf  w Łodzi

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

prof. Liliana Buczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka & WSInf w Łodzi, prof. Grzegorz Dobrowolski – AGH Kraków, ks. Witold dr Dorsz – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Czerbniak – Prorektor ds. Nauki WSInf w Łodzi, prof. Krzysztof Dems – Politechnika Łódzka & Wydział Zamiejscowy we Włocławku WSInf w Łodzi, Alicja Dobrzańska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich, Urząd Miasta Włocławek, prof. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska, prof. Zbigniew Kierzkowski – Przewodniczący – WSInf w Łodzi, Sieć Laboratoriów WOD, WSInf w Łodzi & Politechnika Poznańska – koordynator, dr inż. Janusz Kleban – Politechnika Poznańska, dr Lucyna Kwiatkowska – OWSiZ w Olsztynie, dr inż.  Jan Kwiatkowski – Politechnika Wrocławska, JE ks. bp drAdam Lepa –Archidiecezja Łódzka, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP & UKSW Warszawa, ks. dr Janusz Lewandowicz – Rektor WSD w Łodzi, prof.Janusz Lipiński – WSInf w Łodzi, prof. Edward Nawarecki – AGH Kraków & WSInf  w Łodzi, prof. Marian Niedźwiedziński – Uniwersytet Łódzki & WSInf w Łodzi,Małgorzata Olszewska – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury, Włodzimierz Olszewski – DWPiT – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. Tadeusz Pankowski – Politechnika Poznańska, prof. Adam Pelikant – WSInf w Łodzi, prof. Wojciech Popławski– Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka, prof. Adam Sielicki – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, prof. Janusz Stokłosa – Politechnika Poznańska, mgr inż. Zbigniew Talaga – Dyr. Zespołu Szkół Budownictwa – ZSB  Nr 1 w Poznaniu, prof. Kazimierz Wenta – Uniwersytet Szczeciński & Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, dr inż. Andrzej Wilk – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP,  ks. dr Edward Wieczorek – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi & Centrum Kultury Informacji WSInf  w Łodzi, dr Włodzimierz Ziółkowski – WSInf w Łodzi.

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY

Aniela Bednarek – Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Przewodnicząca ZespołuTadeusz Berliński – Sekretarz Towarzystwa Naukowego Prakseologii,Andrzej Boroń  – Sekretarz Generalna ZG SEP, mgr inż. Stefan Granatowicz – ZG SEPmgr inż. Kazimierz Pawlicki – Prezes Oddziału Poznańskiego SEPmgrJanusz Kowarski – Zespół Szkół Technicznych w Kole, Jacek Kuźniewicz – Wiceprezydent Włocławka, prof. Franciszek Mosiński – Prezes Oddziału Łódzkiego SEP, dr Włodzimierz Olszewski – Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,  mgr inż. Kazimierz Pawlicki – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP, mgr inż. Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Paweł Zygarłowski – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych, TEB Akademia w Poznaniu, mgr inż.Janusz Żwirko – Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie.

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

mgr inż. Marek Adamowicz –OWSIiZ w Olsztynie, dr inż. Maciej Kacperski – WSInf w Łodzi, Zbigniew Kierzkowski – przewodniczący Seminarium, WSInf w Łodzi,Moez N’sir – Sieć Laboratoriów WOD, Politechnika Poznańska – sprawy prezentacji zadań warsztatowychWanda Roman – Zarząd Główny SEP – sprawy patronackie, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, mgr inż . Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu – warsztaty seminaryjnePiotr Tarłowski –WSInf w Łodzi – sekretarz naukowy Seminarium, dr inż. Jan Turant – Wydział Zamiejscowy we Włocławku WSInf w Łodzi, a także: mgr inż. Sylwester Jędruszkiewicz, Michał Rózga, Jakub Wiśniewski, mgr inż. Dariusz Jarosłwski – Koordynatorzy Międzyuczelnianych Studenckich Kół Naukowych WOD: WSInf w Łodzi, DWSPiT w Polkowicach i Politechnika Poznańska.

 

SEKRETARIAT

Aneta Ruszkowska – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź, tel. (042) 275 01 74, e – mail: aneta_ruszkowska@wsinf.edu.pl,  Małgorzata Kurowska-Poterek – Dziekanat Wydziału Informatyki – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Piotr Tarłowski – sekretarz naukowy Seminarium, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. e-mail: piotr.tarlowski@put.poznan.pl.

 

Planowane jest wydanie w formie broszurowej opracowaniu pt. : Organizacja działań kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych, XIII Seminarium problemowego WOD,  Plan – Tematyka – Tezy.

Spis treści

PRZEDMIOT I cele XIII sEMINARIUM wod

Plan ramowy

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  W STANOWIENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA – STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Program i tematyka

Dzień pierwszy:
Powitania. Słowo wstępne

Sesja wprowadzająca: Wieloaspektowość rozwoju technologii

społeczeństwa informacyjnego.

Sesja problemowa I: Infrastruktura i systemy interaktywnej

komunikacji bezpośredniej

Dzień drugi:

Powitania

Sesja problemowa IIDane i informacja przedmiotowa

w zmieniającym się świecie

Sesja problemowa III: Człowiek i organizacje w świecie cyfrowym :

Słowo końcowe

Zgłoszone prace

Problematyka WOD – Opis dokonań: 1994/96 – 2010/11

Ważnym celem i zadaniem XIII Seminarium problemowe WOD jest weryfikacja zakresu i treści planowanej do wydania zwartej pracy zespołowej, monograficznej z serii: WOD  pt. Wirtualna organizacja działań: Stanowienie społeczeństwa informacyjnego, publikacji TNP, CODATA prezentującej przedmiot wirtualnej organizacji działań – WOD

PRZEDMIOT I CELE XII SEMINARIUM

Seminarium poświęcone jest analizie procesów przemian cywilizacyjnych w pojawiającym się społeczeństwie informacyjnym, które są następstwem upowszechnianiatechnologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań – WOD, oraz poszukiwaniu, głównych czynników rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnegoCelemSeminarium jest poszukiwanie modeli uwzględniających:

– przemiany zachowań człowieka – cyfrowego stylu „życia społecznego” w środowisku publicznych systemów informatycznych, a także cyfrowego stylu wirtualnej organizacji pracy w środowisku wirtualnych systemów informacji przedmiotowej (osobowej) itp.,

– przemiany  postępowaniu człowieka we współpracy – cyfrowego stylu organizacji działań kooperacyjnych w badaniach, nauczaniu, projektowaniu, zarządzaniu, wytwarzaniu, administrowaniu itd.,

– tworzenie struktur „przedsiębiorstw wirtualnych” z przemianami postępowania instytucji i przedsiębiorstw w wirtualnym środowisku danych i informacji (wiedzy) przedmiotowej,

 

Istota przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką; uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań.

 

Celem dodatkowym, o charakterze technologicznym, jest prezentacja problemów „praktyki” WOD. Służą one prezentacji, formułowaniu i testowaniu nowych zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, dotyczących przemiany przedmiotu i form nauczania, w powiązaniu z powstawaniem nowych profi pracy zawodowej, a także z uwzględnieniem powszechności stosowania technologii cyfrowych i kompetencji informacyjnych w strukturach społeczności informacyjnych, nabywających zdolności do „uczenia się” – w strukturach „uczącego się społeczeństwa informacyjnego”.

 

Ważnym celem i zadaniem Seminarium jest weryfikacja zakresu planowanej do wydania pracy zespołowej, monograficznej z serii WOD, publikacji TNP, CODATA i SEP, prezentującej elementy stanowienia społeczeństwa informacyjnego, a szczególnie: podstawy komputerowego wspomagania i integracji działań, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego.  

PLAN RAMOWY  

 

Miejsce obrad

Pierwszy dzień:

Łódź, ul. Rzgowska 17a , Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Drugi dzień:

Łódź, ul. Św. Stanisława Kostki 14,  Wyższe Seminarium

Duchowne w Łodzi

 

 

Dzień pierwszy – piątek, 8 kwietnia 2011: 1400–1800

Słowo wstępne

Sesja wprowadzająca:

Główne czynniki i cechy wirtualnej organizacji działań

Sesje problemowe:

I. Infrastruktura i systemy interaktywnej komunikacji

bezpośredniej.

 

Dzień drugi – sobota, 9 kwietnia 2011: 900–1400

Powitania

II.  Dane i informacja przedmiotowa w zmieniającym się świecie.

III.  Człowiek i organizacje w świecie cyfrowym.

Słowo końcowe

PROGRAM I TEMATYKA 

(Spodziewane wystąpienia – wg roboczych ustaleń)

Dzień pierwszy – 8 kwietnia 2011

Miejsce:

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi ,

ul. Rzgowska 17a, 87-800 Łódź, tel. (042) 275 01 74

Temat główny:

Rozwój metod i zastosowań informatyki

w przemianach organizacji działań.

Rejestracja: 13.00 – 14.00

 

Powitania: 14.00 – 14.30

SŁOWO WSTĘPNE

– Andrzej Nowakowski

 

Sesja wprowadzająca : 14.30 – 15.00

 

WIELOASPEKTOWOŚĆ ROZWOJU TECHNOLOGII SPOŁECZEŃSTWA

INFORMACYJNEGO: Główne czynniki i cechy wirtualnej organizacji działań  w

stanowieniu społeczeństwa informacyjnego

– Zbigniew Kierzkowski

 

Sesja problemowa I: 15.30 – 18.00..

 

INFRASTRUKTURA I SYSTEMY INTERAKTYWNEJ KOMUNIKACJI

BEZPOŚREDNIEJ

 

Sesja problemowa naukowo-techniczna SEP:

Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego.

 

Tematyka:

Sieciowa infrastruktura informatyczna dla budowy struktur społeczności

informacyjnych.

Prowadzący:

Jerzy Barglik, Jerzy Czerbniak, Adam Sielicki

 

Wystąpienia:

 

Infrastruktura telekomunikacyjna – stan i perspektywy rozwoju – Departament Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury RP. Założenia techniczne i usługowe Internetu przyszłości – Janusz Kleban. Bezpieczeństwo danych i sieci – Janusz Stokłosa.

 

Cyfrowy styl organizacji pracy w instytucji samorządowej – Sławomir Lewandowski, Grzegorz Majewicz.

 

Dyskusja panelowa:

 

Strukture gridowe – Sieci współdziałających komputerów i agregacji zasobów cyfrowych – Jan Kwiatkowski. Schemat organizacji przetwarzania siatkowego – gridowego – Adam Pelikant.

 

Budowa gridowego środowiska systemów WOD w strukturach społeczeństwa informacyjnego – Opracowanie zespołowe Sieci Laboratoriów WOD: Łódź –Olsztyn – Polkowice – Poznań: Model pojęciowy gridowej infrastruktury informatycznej – Zbigniew Kierzkowski. Sieciowa konsolidacja serwerów i integracja zasobów cyfrowych – Maciej Kacperski. Komponenty techniczne gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych – Moez N’sir. Komponenty informacyjne gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych – Piotr Tarłowski. Synteza usług gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych i zdalna współpraca – Marcin Gubar, Zdzisław Pólkowski.

 

Dzień drugi – 9 kwietnia 2011

Miejsce:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

ul. Św. Stanisława Kostki 14, 87-800 Łódź

Temat główny:

Podmiotowy udział  człowieka w przemianach

strukturalnych organizacji społeczeństwa.

Rejestracja: 8.30 – 9.00

 

POWITANIA: 9.00

 

Sesja problemowa II: 9.30 – 11.30

 

DANE I INFORMACJA PRZEDMIOTOWA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

 

Sesja problemowa CODATA:

Szanse i wyzwania dla społeczeństwa.

 

Tematyka:

Nowe rubieże danych i wiedzy w rozwoju nauki i technologii, w kształtowaniu

wirtualnego (cyfrowego) stylu badań, nauczania, projektowania, wytwarzania,

administrowania.

 

Prowadzący:

Juliusz L. Kulikowski, Grzegorz Dobrowolski, Janusz Lipiński,

Edward Nawarecki, Tadeusz Pankowski,

 

Wystąpienia panelowe:

 

Integracja i korzystanie z heterogenicznych źródeł danych – Tadeusz Pankowski. Ontologiczne ujęcie systemów agentowych – Grzegorz Dobrowolski.Integracja komponentów wiedzy – Stanisława Kluska – Nawarecka, Krzysztof Regulski, Dorota Wilk – Kołodziejczyk.

 

Dyskusja panelowa:

 

Cyfryzacja dokumentów źródłowych i komputerowa wymiana informacji  Dariusz Jarosławski. Tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych dla budowy systemów WOD – Piotr Tarłowski

 

Sesja problemowa III: 12.00 – 14. 00

 

CZŁOWIEK I ORGANIZACJE W ŚWIECIE CYFROWYM :

 

Sesja problemowa TNP:

Technologie i humanistyka w rozwoju dla przyszłości.

 

Tematyka:

Kooperacyjność w przemianach strukturalnych społeczności informacyjnych  i  elementy infoetyki – etyki informacji. Uregulowania prawne, kształtowanie postaw moralnych, przemiany obyczajowe

Prowadzący:

Ryszard Banajski, Leszek Kiełtyka, Dominik Sankowski,

ks. Edward Wieczorek,  Włodzimierz Ziółkowski ,

 

Wystąpienia panelowe:

 

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – Dominik Sankowski. Opis formalny wirtualnego środowiska informacji – Jerzy Bartoszek. Zasoby wirtualnych systemów wiedzy osobowej – Michał Rózga.  Prezentacja medialna informacji przedmiotowej i organizowanie infosfery w kontekście mediosfery – Sylwester Jędruszkiewicz.

 

Dobra cyfrowe – Lucyna Kwiatkowska. Moc socjologiczna w erze informacyjnej – Mirosław Sułek. Problemy badań kryminalistycznych przestępstw  popełnianych w środowisku cyfrowym – Arkadiusz Liber, Włodzimierz Olszewski.

 

Edukacja informatyczna zorientowana na wartości wychowawcze – Zbigniew Talaga i inni. Międzyuczelniane współdziałanie w świecie cyfrowym:Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej. Tworzenie schematów encyklopedii wiedzy przedmiotowej – Luis Ochoa Siguencia, Edward Krawczyński.Struktury sieciowe w niepublicznym szkolnictwie wyższym – Paweł Zygarłowski. Technologiczne i prawne problemy wspomagania nauczania przy wykorzystaniu zasobów cyfrowych –  Arkadiusz Liber, Włodzimierz Olszewski, Anna Palewicz

 

Dyskusja panelowa:

 

Postępowanie etyczne ludzi i organizacji w społeczeństwie informacyjnym – ks. Edward Wieczorek. Infoetyka w tworzeniu struktur WOD – Zbigniew Kierzkowski. Pedagogia medialna w społeczeństwie informacyjnym – ks. bp. Adam Lepa

 

SŁOWO KOŃCOWE

Integralność rozwoju i kreatywność w działaniu szkoły wyższej – Aniela Bednarek 

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

W STANOWIENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Drogowskazy:

– Trzeba wiedzieć: w jakim kierunku razem iść.

– Drąż dane tak długo aż zaczną zeznawać.

– Nie nauczaj wiedzy encyklopedycznej,

lecz ucz sposobów tworzenia schematów encyklopedii.

Problematykę WOD wywodzi się z analizy rozwoju metod i zastosowań informatyki, które są rezultatem (od końca lat 70.) coraz to nowej koncepcji komputerowego wspomagania i integracji działań: KIOD – komputerowo integrowanej organizacji działań.

 

Początkowe koncepcje KIOD polegają na metodyce komputerowego wspomagania działań – KWD, tj. na odwzorowaniu komputerowym wiedzy o DP – dziedzinie przedmiotowej i realizacji, w interakcji człowiek-komputer, procesów wspomagania rozwiązywania różnorodnych zadań: naukowych, badawczo-rozwojowych, nauczania, projektowania, zarządzania, wytwarzania, administrowania.

 

Rozwinięciem koncepcji KWD w KIOD jest metodyka wspomagania KID – komputerowo integrowanych działań. KID obejmuje wykonywanie czynności w środowisku sieciowo agregowanych zasobów wspomagania.

 

Zwieńczeniem koncepcji KIOD jest WOD – wirtualna organizacja działań.. Pojęcie WOD wywodzimy nie tylko z komputerowego wspomagania i komputerowej integracji działań (konsolidacji składowych informacyjnych i organizacyjnych systemów KWD i KID), lecz także z jawnego uwzględniania zadań uczestników KIOD: współdziałających organizacji i współpracujących ludzi.

 

Od ponad 15-tu lat zagadnienia przekształceń strukturalnych społeczeństwa informacyjnego są nowym przedmiotem  B – badań, R – rozwoju technologicznego i P – prezentacji WOD – wirtualnej organizacji działań.

 

Przemianom strukturalnym podlegają działania: organizacyjne i gospodarcze, społeczne i polityczne, polityki naukowej i edukacyjne. Reformowane są  tradycyjne struktury działań. Wprowadzane zmiany nie ograniczają się tylko do przemian organizacyjnych (przedsiębiorstw i instytucji), polegających głównie na tzw. decentralizacji. Ich reformowanie w coraz większym stopniu obejmuje przemiany określane jako przemiany strukturalne, których istota polega na tworzeniu mechanizmów zarządzania funkcjami i zadaniami w nowym cyfrowym stylu (wirtualnej organizacji) działań. Decentralizacja nie wystarcza. Jej skutki są  niewystarczające w procesach przemian strukturalnych organizacji nowego społeczeństwa; ograniczanie się do rozumienia przemian jako proces decentralizacji, to tak, jakby chcieć opisywać kształt składowej bez stawiania wcześniej w centrum uwagi obrazu całości nowego społeczeństwa, a głównie zachowań osobowych i dobra wspólnego. Wszystko to jest ważne w ustalaniu zachowań osobowych i postępowania organizacji w tworzeniu infrastruktury informacyjnej i organizacyjnej nowego społeczeństwa.

 

Podstawowe tezy w obszarze  B – badań wynikają z zagadnień modelowania środowiska informacyjnego systemów WOD oraz syntezy sieciowego przepływu informacji i agregacji zasobów. Zagadnienia te wymagają uwzglę­dnia­nia punktów widzenia: komputerowego –  co do rozwoju metod i technik tworzenia zasobów multimedialnych,komunikacyjnego – obejmującego sieciową agregację, wymianę zasobów i koordynację obiegu informacji, prakseologicznego – co do interaktywnego komunikowania bezpośredniego, ustalającego zasady powiązań międzyorganizacyjnych i współzależności wzajemnej ludzi w strukturach wirtualnego sposobu organizowania.

 

Zagadnienia R – rozwoju technologicznego dotyczą wpływu technologii cyfrowych na procesy przekształceń strukturalnych, a więc technik realizacji środowiska systemów  WOD.

 

Przez P–prezentacji rozumie się zagadnienia  praktyki WOD. Prezentuje się nowe zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne, modelowe rozwiązania eksperymentalne (typu: pattern solutions, case studies, feasibilities studies, know-how) określające zasady organizacyjno-informacyjne przekształcania tradycyjnych organizacji w pojawiające się organizacje wirtualne w społeczeństwie informacyjnym.

 

Zadania badawczo-rozwojowe obejmują m. in. konstruowanie aplikacje sieci e–SD&WP jako struktury WSIP – wirtualnych systemów informacji przedmiotowej. Konstruowanie struktur WSIP polega na  implementacji operacji na procesowo archiwizowanych i sieciowo integrowanych zasobach cyfrowych.

 

Spośród różnorodnych WSIP – wirtualnych systemów informacji przedmiotowej eksperymentalnie budowane są, jako konkretne zrealizowane rozwiązania  typu „studium przypadku” („case study”), m. in.:

– WSIO – wirtualne systemy informacji osobowej, „składowa” wzajemnej, interaktywnej wymiany WO – wiedzy osobowej – środowisko wirtualnej organizacji pracy, a także w środowisk organizacji wirtualnej współpracy ludzi,

– WSIT – wirtualne systemy informacji tematycznej, składowa wzajemnej, interaktywnej wymiany WZT – wiedzy zespołowej tematycznej – środowisko wirtualnej (cyfrowej) organizacji wirtualnej współpracy ludzi

 

Budowane są także WSIP, będące aplikacjami sieci e–SD&WP, uwzględniające m. in.  problematykę tworzenia i funkcjonowaniu „organizacji wirtualnych” w środowisku powstających społeczności informacyjnych, lokalnych, krajowych, regionalnych itp.

 

Rozwiązania tego typu, jako „studia wykonalności” („feasibility study” ), to m. in.:

– wirtualna współpraca (międzyszkolna, czy międzyuczelniana) w nauczaniu – środowisko przemian strukturalnych tradycyjnych systemów oświaty,  szkolnictwa wyższego,

– wirtualna (cyfrowa) organizacja działań kooperacyjnych – środowisko organizacji kooperacyjnych badań, organizacji kooperacyjnego projektowania (biura projektowe przyszłości), organizacji kooperacyjnego zarządzania, wytwarzania, administrowani (organizacje wirtualne – „przedsiębiorstwa przyszłości”).

– styl życia (społecznego) człowieka w świecie cyfrowym – środowisko społeczności  informacyjnych – publicznych, otwartych systemów informatycznych.

 

W rozwiązaniach eksperymentalnych tworzymy gridowe portfolio różnych kategorii WP i odpowiadające im „byty informacyjne”, które można traktować jako  tzw. klucze  dostępu do informacji przedmiotowej w strukturach wirtualnego środowiska informacji, za pośrednictwem stanowisk sieciowych infrastruktury KsBO–ICI.

 

Problematyka B–R–P przekształceń strukturalnych społeczeństwa informacyjnego nie jest sztuczna, ani daleka od praktyki rozwoju informatyzacji:

– odpowiada na pytanie, co należy do czynników usprawniania działań i organizacji systemów WOD w strukturach społeczności informacyjnych?

– wyjaśnia, co składa się na środowisko WOD?

– uczy, jak użytkowanie środowiska informacyjnego kooperacyjnego kształtuje dyna­micz­nie zmieniające się organizacje z cechami współzależności wzajemnej,

– podaje, jak budować środowisko społeczności informacyjnych?

 

Poprzez wirtualne sposoby organizowania, człowiek i zespoły ludzi (w przedsiębiorstwach), mają wpływ na przemiany strukturalne społeczeństwa; dodatkowo w powstającym społeczeństwie informacyjnym, całość społeczeństwa i tworzone wirtualne organizacje przedsiębiorstw, nabywają zdolności do uczenia się, stają się uczącymi się organizacjami (wzajemne nauczanie). Jest to wynikiem kształtowania się, w środowisku społeczności informacyjnych, nowych kompetencji  informacyjnych:statycznych – umiejętności dostępu do D – zasobów cyfrowych i rozumienia informacji (treści), dynamicznych – umiejętności dostępu do informacji i tworzenia informacji (wiedzy) przedmiotowej. Polega to na udziale ludzi w procesach: (a) strukturalizacji danych i wiedzy (tworzeniu schematów D – zasobów danych cyfrowych i WP – wiedzy przedmiotowej), (b) prezentacji informacji (wiedzy) przedmiotowej (w postaci medialnej dostosowanej do sposobów myślenia człowieka).

 

Świat cyfrowy kształtują e–SD&WP: wirtualne sieci D – zasobów danych i WP – różnorodnych kategorii wiedzy (informacji) przedmiotowejWO – osobowej, WZT – zespołowej tematycznej, WWO – tworzonej i wykorzystywanej w funkcjonowaniu organizacji wirtualnych – „przedsiębiorstw przyszłości”, WSI – wykorzystywanej w kształtowaniu cyfrowego stylu życia społecznego człowieka i jego zachowań w  powstających społecznościach informacyjnych, lokalnych, krajowych, regionalnych itp.

 

Potrzebne są uregulowania co do zachowań człowiek i sposobów postępowania przedsiębiorstw w organizacji działań kooperacyjnych w środowisku społeczności informacyjnych. Uregulowania tego typu – prawne, moralne i obyczajowe – ukierunkowane są na określanie obowiązków ludzi i sposobów postępowania przedsiębiorstw w organizacji działań kooperacyjnych w środowisku społeczności informacyjnych. Wynikają one z tworzonych obecnie podstaw etyki informacji (infoetyki). Infoetyka określa następujące cechy, zarówno człowieka, jak i organizacji  społeczeństwa informacyjnego:

– człowiek społeczeństwa informacyjnegokoherentność zachowań (odpowiedzialność za poprawność danych i  wiarygodność informacji przedmiotowej),

– organizacje społeczeństwa informacyjnegointegralność postępowania (odpowiedzialność za jawność procesów informacyjnych i spójność współdziałania).

Zbigniew Kierzkowski

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

– STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 

Usługi telekomunikacyjne to kluczowa platforma komunikacji i dostępu do informacji, zasobów wiedzy, ale także i usług w Polsce i na całym świecie. Rozwój technologii informacyjnych nie nastąpi jednak, jeśli nie zostaną stworzone ku temu warunki, w szczególności jeśli nie rozwinie się baza infrastrukturalna, dzięki której nowe rozwiązania czy usługi będą mogły zostać wdrożone. Dlatego też jednym z najważniejszych problemów, jakie stoją obecnie przed Polską, jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Z każdym rokiem następuje wzrost liczby abonentów korzystających z usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Rozkład liczby użytkowników posiadających dostęp do Internetu przez łącza stacjonarne różni się znacząco pomiędzy województwami. Największa liczba użytkowników korzystała z Internetu na terenie województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Do województw posiadających najmniejszą liczbę aktywnych użytkowników łączy szerokopasmowych zaliczały się z kolei województwa podlaskie i lubelskie oraz opolskie i świętokrzyskie. Podobnie do lat ubiegłych, w 2009 roku najczęściej wykorzystywaną technologią dostępu do Internetu była technologia xDSL. Jednakże konsumenci w Polsce zaczynają postrzegać dostęp do Internetu przez sieć GSM jako substytut stacjonarnego dostępu do Internetu. Prawdopodobny jest więc wzrost liczby użytkowników tej formy dostępu.

 

Jak wynika z Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku – w 2009 roku było 44,8 milionów aktywnych kart SIM, co oznacza, penetrację na poziomie 117,4%. Widoczny jest zatem trend posiadania więcej niż jednego aktywnego numeru na użytkownika.

 

Wartość rynku telefonii stacjonarnej wykazuje natomiast od kilku lat tendencję spadkową. Jak podaje ww. Raport, w 2009 r. spadek wartości wyniósł około 15%, natomiast na przestrzeni lat 2005-2009 zaobserwowano spadek wielkości przychodów ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej aż o 45%. W 2009 roku utrzymała się tendencja z lat poprzednich zwiększania udziałów w rynku przez operatorów alternatywnych – na koniec 2009 roku udział ten wyniósł prawie 29% pod względem całkowitych przychodów osiąganych ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

 

Istotne znaczenie dla działań Polski, w odniesieniu do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, mają inicjatywy podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska (zwana dalej: „KE”), dostrzegając szansę dla gospodarki europejskiej wynikającą z rozwoju m.in. sieci szerokopasmowych, podejmuje działania mające na celu wsparcie procesów inwestycyjnych. W tym celu KE wydała szereg dokumentów o charakterze strategicznym oraz wykonawczym wskazując, jakie działania kraje Unii zobowiązane są podejmować, aby osiągnąć ww. cel. Dokumenty te są również niezwykle ważne dla Polski, wynikają z nich bowiem konkretne obowiązki, których wypełnienie będzie dużym wyzwaniem. Dokumenty KE wskazują narzędzia służące do osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej dla Europy (zwanej dalej: „EAC”). Są to przede wszystkim:

– Sporządzenie krajowych planów dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych

– Promowanie inwestycji i zmniejszanie kosztów – 2012 r. sprawozdanie KE

– Stworzenie warunków dla inwestycji publicznych lub finansowanych ze środków publicznych

– Zapewnienie zasady otwartego Internetu oraz neutralności technologicznej

– Określenie zasad lokowania środków publicznych w inwestycje w sieci szerokopasmowe

– Wsparcie budowy sieci NGN

– Tworzenie instrumentów finansowania sieci szerokopasmowych

– Wzmocnienie i racjonalizacja wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszy rozwoju obszarów wiejskich

– Promowanie bezprzewodowych sieci szerokopasmowych

– Powyższe narzędzia oraz ich zastosowanie w krajowym porządku prawnym opisuje również Narodowy Plan Szerokopasmowy.

 

Do realizacji celów wyznaczonych przez KE przyczynia się przede wszystkim ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Ustawa wprowadza szereg rozwiązań nakierowanych na likwidację barier inwestycyjnych. Należy wskazać, iż w odniesieniu do realizacji inwestycji telekomunikacyjnych wprowadzono ułatwienia zarówno dla przedsiębiorców prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego realizujących na mocy tej ustawy regionalne sieci szerokopasmowe. Ww. akt prawny reguluje również kwestie dostępu telekomunikacyjnego oraz prawa drogi. Współ-korzystanie ze światłowodowej infrastruktury wewnątrz-budynkowej, która powstanie w nowych budynkach, będzie jedną z niezwykle istotnych kwestii wpływających na odpowiednie wykorzystanie tej infrastruktury oraz możliwość świadczenia usług w oparciu o tę infrastrukturę, zgodnie z zasadą otwartej sieci.

 

Ponadto, w oparciu o narzędzia prawne przewidziane w powyższej ustawie oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie zbierał i publikował informacje przedstawiające pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi na podstawie danych przekazanych przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Inwentaryzacja ta, zapewni wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wymagających interwencji.

 

W związku z powyższym, należy wskazać, iż całokształt działań podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, powinien skutkować przyspieszeniem procesu inwestycyjnego i rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Ma to szczególnie istotne znaczenie ze względu na fakt, iż obecnie jesteśmy na jednym z końcowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o pokrycie kraju infrastrukturą telekomunikacyjną i dostępność związanych z nią usług.

Departament Telekomunikacji

Ministerstwa Infrastruktury RP

 

 

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I USŁUGOWE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI

 

Wykorzystywana obecnie architektura sieci Internet była tworzona w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Główne przesłanki leżące u podstaw tej architektury wynikały z ówczesnych potrzeb oraz technicznych możliwości i obejmowały: warstwowy układ protokołów, komutację pakietów, stworzenie sieci łączącej współpracujące ze sobą mniejsze sieci oraz zapewnienie łączności między inteligentnymi systemami końcowymi. Zaprojektowana sieć oferowała jedynie usługę typu „best-effort” działającą tym lepiej im bardziej przewymiarowane były zasoby, nie posiadała żadnych mechanizmów gwarantowania jakości usług (QoS – Quality of Service) oraz zapewniania bezpieczeństwa sieciowego. Obecnie Internet jest podstawową platformą komunikacji międzyludzkiej niemalże we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności w biznesie, rozrywce, edukacji itd. Możliwość wprowadzania nowych, multimedialnych usług internetowych jest uwarunkowana zapewnieniem: gwarantowanej jakości przekazu (co w wielu przypadkach wiąże się z dużą szybkością transmisji oraz bardzo małym opóźnieniem), wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, dostępu bezprzewodowego itd. Ze względu na to, że dalszy rozwój Internetu na bazie obecnie stosowanych technik nie jest możliwy podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu doprowadzenie do zmiany istniejącej sytuacji. Możliwe są dwa podejścia do zmiany architektury obecnego Internetu. Jedno – bazujące na ewolucyjnym ulepszaniu istniejącej infrastruktury, określane często jako Internet Następnej Generacji (NGI – Next Generation Internet) lub Sieć Następnej Generacji (NGN – Next Generation Network), drugie – polegające na zmianach rewolucyjnych, nazywane Internetem Przyszłości (FI – Future Internet).

 

W przypadku NGI główne zmiany polegają na wprowadzeniu protokołu sygnalizacyjnego pozwalającego na rezerwację żądanych zasobów sieciowych dla strumienia danych, przesyłanego w ramach danego połączenia, zaimplementowaniu podstawowych mechanizmów QoS oraz powszechnym używaniu protokołu IPv6.

 

Prace mające doprowadzić do powstania Internetu Przyszłości (nazywanego również Internetem 3.0) dotyczą wizji zupełnie nowej organizacji Internetu i prowadzone są w odniesieniu do infrastruktury sieciowej, jak również modeli biznesowych. W ramach nowej infrastruktury sieciowej rozważa się technologie transmisyjne, technologie i architektury sieciowe obejmujące: protokoły komunikacyjne, mechanizmy zarządzania, bezpieczeństwo, routing, a także różnego typu aplikacje sieciowe.

 

Główne kierunki rozwoju Internetu przyszłości przedstawia się jako cztery filary: Internet Społecznościowy (ang. Internet by and for People), Internet Informacji i Wiedzy (ang. Internet of Contents and Knowledge), Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) i Internet Usług (Internet of Services).

 

Zadaniem Internetu Społecznościowego jest stworzenie medium dla nieograniczonego przepływu informacji oraz likwidacja cyfrowego podziału świata. Powinien on ułatwiać codzienne życie ludzi oraz działalność organizacji, umożliwiać działalność biznesową niezależnie od rozmiaru i technologii, przełamywać bariery i granice między źródłem informacji i jej odbiorcą.

 

Internet Informacji i Wiedzy powinien wspierać mechanizmy rozpowszechniania wiedzy na poziomie lokalnym i globalnym oraz stanowić źródło informacji.

 

Internet Rzeczy ma stanowić ogólnoświatową sieć adresowalnych i połączonych ze sobą obiektów, w której komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych. W tym przypadku termin „rzecz” odnosi się do obiektu, który nie jest precyzyjne identyfikowalny. Możemy oczekiwać, że w przewidywalnej przyszłości każdy obiekt będzie identyfikowany, nie tylko komputery, drukarki, telefony komórkowe, ale dosłownie każda rzecz wokół nas.

 

Internet Usług jest pewnym ogólnym pojęciem zwracającym uwagę na sposób uruchamiania i świadczenia usług w Internecie Przyszłości. Internet Usług składa się z różnych zbiorów aplikacji internetowych: powszechnego użytku, przeznaczonych dla przemysłu, logistyki, obsługi transakcji finansowych, ePłatności, eBiznes, eEnergia, eZdrowie, eUrząd itd.

 

Realizacja założeń Internetu Przyszłości wymaga wdrożenia nowej architektury opartej na logicznie niezależnych sieciach zbudowanych na wspólnej infrastrukturze fizycznej. Wirtualizacja umożliwi wprowadzenie nowej funkcjonalności sieciowej oraz protokołów w specjalizowanych sieciach wirtualnych. Zakłada się, że Internet Przyszłości będzie posiadał warstwę wirtualizacji zasobów, która pozwoli na zbudowanie sieci wirtualnych przeznaczonych do oferowania usług z wykorzystaniem różnych stosów protokołów. Będzie zatem możliwość stworzenia na jednej infrastrukturze fizycznej np. sieci IP opartej na protokole IPv6, sieci świadomej przesyłanej treści (CAN – Content Aware Network) oraz sieci wykorzystującej komutację kanałów (CS – Circuit Switching). W sieciach wirtualnych będą mogły być wykorzystywane różne techniki komutacyjne dostosowane do wymagań świadczonych usług.

 

Jedną z propozycji umożliwiających wirtualizację węzłów i sieci jest nowa architektura węzła sieciowego – OpenFlow Switch. Konsorcjum OpenFlow zaproponowało unifikację sterowania i zarządzania sieciami z komutacją kanałów i komutacją pakietów z wykorzystaniem koncepcji swobodnych przepływów (ang. Open Flow) oraz specjalnego zestawu protokołów.

 

Oprócz lub zamiast sieci wirtualnych istnieje możliwość wykorzystania sieci nakładkowych (ON – Overlay Networks). Sieci tego typu są obecnie przedmiotem intensywnych badań, ponieważ dają możliwość testowania nowych protokołów oraz aplikacji sieciowych. Pozwalają również na unikanie takich problemów jak: brak adresów IP, obecność urządzeń ograniczających zakres realizowanych połączeń jak np. śluzy bezpieczeństwa, routing oparty na analizie adresów IP, zamiast przełączania sprzętowego lub opartego na etykietach itp.

 

Referat będzie obejmował szersze przedstawienie problemów zasygnalizowanych powyżej ze zwróceniem Szczególnie interesujące są propozycje rozwiązań technicznych i prace prowadzone w różnych programach europejskich w zakresie Internetu Przyszłości.

Janusz Kleban

PROBLEMATYKA WOD – OPIS DOKONAŃ: 1994/96 – 2009/10

A. Pojęcia podstawowe

Przed ponad 15-tu  laty podjęto w Polsce nowy przedmiot badań naukowych i realizacji zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych w problematyce „WOD – wirtualna organizacja działań w społeczeństwie informacyjnym”.

 

Wirtualność polega na tym, że rzeczywiste systemy są odwzorowywane przez abstrakcję, z których są two­rzone byty (obiekty) informacyjne. Są one dowolnie przemieszczane, rozpraszane i agregowane w przestrzeni informacyjnej. Zapewniony jest dostęp do zasobów informacji dla komputerowego wspomagania i integracji działań. Operacje, wykonywane na obiektach, realizowane są w sposób zdecentralizowany i inicjowane są asynchronicznie przez różnych uczestników. Każdy uczestnik postrzega zarówno obiekty, jak i operacje, w sposób właściwy dla realizowanych przez siebie zadań cząstkowych. Posiada więc wirtualny obraz działań realizowanych w rzeczy­wistym systemie. Wiedza o całościowym obrazie działań jest wielo­aspektowo odwzorowywana w schemacie konceptualnym rzeczywistego systemu i zawarta w rozpro­szo­nych, inteligentnych systemach, kontrolujących proces realizacji WOD.

 

Rozumienie WOD wynika z zakresu i sensu pojęć: wirtualna(y), wirtualna organizacja, działania. Wirtualna(y), to taka(i) która nie jest ustalona w sposób sztywny, której ramy funkcjonowania zmieniają się dynamicznie, a integracja elementów następuje nie poprzez strukturę, a poprzez realizowane funkcje. Kontakt uczestników odbywa się w przestrzeni informacyjnej. Organizacja wirtualna to wirtualny sposób organizowania, tj. organizowanie kooperacji i współdziałania w przestrzeni informacyjnej. Nie jest ważne miejsc, w którym działają uczestnicy, a każdy element (uczestnik) jest ważny jako producent (źródło) i konsument (odbiorca) informacji oraz jako decydent. Działania to akcje w przestrzeni informacyjnej. Odpowiadają one działaniom w systemach rzeczywistych. Systemy rzeczywiste są źródłem (działań), są przedmiotem, na które ukierunkowane są działania, są ich uzasadnieniem i ostatecznym weryfikatorem. Stąd wynika związek WOD z budową systemów komputerowego wspomagania j integracji działań w różnych dziedzinach przedmiotowych – DP.

 

Baza pojęciowa WOD jest złożona i różnorodna ze względu na wieloaspektowe rozumienie znaczenia wspomagania, integracji i organizacji działań, uwzględnia:

– metodykę informatyki oraz różne dyscypliny inżynierii komputerowej i komunikacyjnej odnośnie tworzenia oprogramowania systemów informacyjnych oraz konfigurowania sieci informacyjnych i syntezy usług gromadzenia i wymiany,

– metodologie szczegółowych dziedzin przedmiotowych (DP) odnośnie modelowania rozwiązań metodyczno-organizacyjnych systemów i two­rze­nia środo­wiska narzędziowego ich budowy,

– prakseologię i różne dyscypliny zajmujące się epistemologią danych i wiedzy oraz wartościowaniem efektywności wspomagania komputerowego wspomagania i integracji działań oraz koordynacji działać kooperacyjnych (prac zespołowych).

 

Zagadnienia technologiczne komputerowe i informacyjne, takie np. jak: cyfryzacja, archiwizacja, przekazywanie informacji przedmiotowej itp., należą do obszaru zainteresowań informatyki i telekomunikacji. Zagadnienia zaś m.in. tworzenia zasobów informacyjnych i ich prezentacji, bazujące na aksjologicznych aspektach wiedzy, stają się domeną nauk humanistycznych. Natomiast zagadnienia społecznych uwarunkowań użyteczności informacji, organizacyjnego współdziałania, wreszcie technologicznej sprawności metod cyfrowych stają się przedmiotem zainteresowań szczegółowych metodologii różnych dziedzin przedmiotowych i są rozwijane w badaniach nad przemianami organizacji działań, a także w badaniach nad przemianami gospodarczymi. Istota więc przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką; uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań społeczeństwa informacyjnego.

 

 

B. Rozwój  metod i zastosowań informatyki w przemiany organizacji działań

 

Badania w tematyce WOD są przedmiotem współdziałania wielu ośrodków akademickich oraz specjalistów i prezentowane na forum systematycznie organizowanych krajowych Seminariach problemowych WOD.

 

Problematyka WOD jest wkładem Polski do prac CODATA (CODATA – Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science, koordynowanych przez Polski Komitet Narodowy ds Współpracy z CODATA przy Prezydium PAN. Problematyka WOD od początku wpisuje się w przedsięwzięcia prowadzone przez TNP – Towarzystwo Naukowe Prakseologii.

 

DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII – Konferencje CODATA: tematy główne i prezentowane opracowania szczegółowe dotyczące WOD:

– 14thInternational CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World, Chambery, France 1994Computer Integrated and Information Aided Investigation Activities, [In]: Modeling Complex Data for Creating Informa­tion (eds.: Dubois, J.E., Gershon, N.D). Springer 1996; pp. 95-104.

– 15th International CODATA Conference: Scientific Data in the Age of Networking. Tsukuba, Japan 1996; The Main Factors for the Synthesis of Virtual Activities Organization and New Information Systems, [In]: Scientific Program, Extended Abstracts and Proceedings (eds.: Glaeser, P.S., Prado, H., Tsugita, A); pp. 14-16.

– 16th International CODATA Conference: Scientific and Technical Data and Communication for the Sustainable Development of Nations – Data Management in the Evolving Information Society. New Delhi, India 1998; The Network Information Flow Synthesis and the Aiding Resources Aggregation in the Structural Transformations of Enterprises, [In]: Scientific Program and Abstracts; pp. 73-74. (Praca prezentująca nowatorski projekt, będący wkładem Polski do przedsięwzięć CODATA, wyróżniona na Konferencji, jako jeden z czterech najlepszych projektów, spośród  100 prezentowanych podczas Konferencji.)

– 17th International CODATA Conference: Data and Information for the Comming Knowledge Millenium – Science and Technology in the Quest for a Better World. Baveno, Italy 2000; Multimedia Information Systems Development in the Virtual Organization Synthesis, [In]: Book of Abstracts, Baveno, Italy 2000; pp. 47-48.

– 18th International CODATA Conference: Frontiers of Scientific and Technical Data. Montreal, Canada 2002; The Virtual Organization Environment Engineering, [In]: Book of Abstracts, Montreal; pp. 151-152.

– 19th International CODATA Conference: The Information Society: New Horizons for Science. Berlin, Germany 2004; Kierzkowski Z., Correctness of co-operative activities in the arising virtual information environment, [In]: Book of Abstracts;

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ – Seminaria problemowe WOD, tematy główne:

– I Seminarium problemowe WOD: Badania naukowe, prace badawczo-rozwo­jowe, projek­to­wanie w erze networkingu, Polska Konferencja CODATA ‘96 (poprzedza 15th International CODATA Conference), Kędzierzyn-Koźle 1996.

– II Seminarium problemowe WOD: Inżynieria informacyjna i organizacja działań  w  erze net­work­inguPoznań 1996.

– III Seminarium problemowe WOD: Komputerowo integrowana organiza­cja elektroener­getykiPoznań 1996.

– IV Seminarium problemowe WOD: Kształtowanie społeczeństwa informacyj­nego. Polska Konferencja CODATA ’98, Zielona Góra 1998.

– V Seminarium problemowe WOD: Wirtualne projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie, Wrocław 1998.

– VI Seminarium problemowe WOD: Kooperacyjne zarządzanie w pojawia­jących się przedsię­biorstwach przyszłości – Rynek i giełda energii elektrycznej w przekształ­ce­niach strukturalnych organizacji elektroenergetyki, Poznań 2000.

– VII Seminarium problemowe WODInteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii, gospodarki, Polska Konferencja CODATA’2000, Poznań 2000, 2002.

– VIII Seminarium problemowe WOD: Zasoby danych i powszechny dostęp do informacji: Tworzenie zasobów i eksperymentalnych centrów informacyjnych, Uniw. Łódzki & WSInf, Łódź 2002.

 

Wyniki uzyskane do roku 2003/2004, prezentowane przez uczestników Seminariów zebrano w trzech zwartych opracowaniach:

 

1. Kierzkowski Z., Komputerowa wymiana informacji. Wydawnictwo SORUS, Poznań 1995; Analiza stanu – Rekomendacje praktyczne – Nowe zadania,

 

2. Kierzkowski Z., Kluska-Nawarecka ST., Sielicki A. (red), Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, Publikacja Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Wydawnictwo SORUS, Poznań 2003; praca zbiorowa 17 autorów poświęcona badaniom nad metodami i technologiami tworzenia i użytkowania zasobów medialnych, służących rozwojowi kształtującego się społeczeństwa informacyjnego.

3. Kierzkowski Z. (red.),  Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii  gospodarki, Publikacja Polskiego  Komitetu Narodowego CODATA przy Prezydium PAN, Wydawnictwo SORUS, Warszawa-Poznań 2004; praca zbiorowa 37 autorów w tematyce badań  – rozwoju technologicznego – prezentacji środowiska informacyjnego w różnorodnych globalnych strukturach informacyjnych. Zarysowuje perspektywę rozwoju nowego społeczeństwa informacyjnego i funkcjonowania „przedsiębiorstw przyszłości – wirtualnych”.

C. Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego

Od roku 2003/2004 tematyka Seminariów problemowych WOD dotyczy: „uwarunkowań technologicznych i humanistycznych stanowienia społeczeństwa informacyjnego oraz tworzenia infrastruktury technicznej i informacyjnej wirtualnych sposobów integracji ludzi we współpracy i wirtualnej integracji przedsiębiorstw we współdziałaniu w społeczeństwie informacyjnym”.

 

Nadal problemy WOD (badań – rozwoju technologicznego – praktyki) są przedmiotem współdziałania wielu ośrodków akademickich, wpisując się w  przedsięwzięcia TNP i CODATA.

 

Dodatkowo od 2003 roku problematyka WOD prezentowana jest podczas corocznych konferencji okrągłego stołu – KOSPolska w drodze do społeczeństwa informacyjnego; Konferencje okrągłego stołu – KOS organizowane są  corocznie, jako debata środowisk polityki, gospodarki i nauki, przez Zarząd Główny SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, który jest głównym koordynatorem w Polsce obchodów ŚDSI – Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (17 maja).

 

Kolejne  przedsięwzięcia w problematyce danych dla nauki i technologii

oraz  wirtualnej organizacji działań i rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego

 

DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII – Tematy główne ostatnich trzech konferencji COTATA i prezentowane na nich prace dotyczące WOD są następujące:

– 20th International CODATA Conference: Scientific Data and Knowledge within the Information Society. Beijing, China 2006Virtual Data and Problem Knowledge Networks: e-D&PKN within Information Society Learning Structures.

– 21th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv, Ukraine 2008; Virtual Activities Organization within Information Society StructuresData and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures,

– 22th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – Scientific Data and Sustainable Development. Stellenbosch, Cape Town, South Africa 24–27 October 2010; Grid data resources integration and problem knowledge exchange within information society structures.

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ – Tematyka główna kolejnych, ostatnich krajowych Seminariów problemowych WOD jest następująca:

– IX Seminarium problemowe WOD: Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, WSInf, Konferencja krajowa TNP, Łódź 2004.

– X Seminarium problemowe WOD: Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, WSInf & Wyż. Sem. Duch., Konferencja krajowa TNP, Łódź 2005.

– XI Seminarium problemowe WOD: Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, DWSPiT w Polkowicach, Konferencja krajowa TNP, Polkowice 2007.

– XII Seminarium problemowe WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, Konferencja krajowa: patronat naukowy – TNP, patronat organizacyjny – ZG SEP – główny koordynator obchodów w Polsce „Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego”, patronat badawczo-rozwojowy – Ministerstwo Infrastruktury RP, WSInf. w Łodzi & WSD we Włocławeku, Włocławek 2009.

– Seminarium warsztatowe WOD: Nowoczesna infrastruktura informatyczna,  Vector On-Line – Poznań, SUN Microsystems – Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Poznań 2010.

 

KOS: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Tematyka główna i prezentowane opracowania szczegółowe dotyczące WOD są następujące:

– IV Konferencja Okrągłego Stołu – e-Polska w e-Europie, Warszawa 15 maja 2003; Postępowanie ekonomiczne organizacji i ludzi w środowisku informacyjnym przedsiębiorstw wirtualnych. Rola standardów i uregulowań prawnych.

– V Konferencja Okrągłego Stołu – Budowa społeczeństwa informacyjnego ważkim czynnikiem integracji rozwoju zjednoczonej Europy, Warszawa 20 maja2004; Poprawność środowiska organizacji społeczeństwa informacyjnego.

– VII Konferencja Okrągłego Stołu – Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa  18 maja 2006;   Infrastruktura informacyjna i komunikacyjna współdziałania.

– VIII Konferencja Okrągłego Stołu – Nauka i Gospodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Społeczne i Osoby, Warszawa  15 maja 2007Technologia współdziałania i etyka informacji w strukturach społeczeństwa informacyjnego, Współdziałanie w przemianach strukturalnych społeczeństwa informacyjnego.

– IX Konferencja Okrągłego Stołu – Techniki informacyjne i komunikacyjne dla wszystkich, Warszawa  16 maja 2008; Technologie cyfrowej organizacji działań i infoetyka w przemianach strukturalnych w przemianach strukturalnych i  kształtowaniu nowych  profili zawodów w społeczeństwie informacyjnym.

Międzyuczelniana Konferencja  Studenckich Kół NaukowychWarszawa 15 maja 2008; Przemiany polityk naukowej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym. Cyfryzacja dokumentów źródłowych i sieciowawymiana informacji. Organizacja wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwo. Archiwizacja dokumentów i interaktywna komunikacja medialna.

– X Konferencja Okrągłego Stołu: Bezpieczeństwo w warunkach powstającego społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 15 maja 2009, Warszawa  15 maja 2009); W trakcie XI KOS zostały wręczone nagrody Ministra Infrastruktury za wkład w rozwój elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Nagroda ta (Kierzkowski Z.) ta wyróżniała  prace nad WOD i badania nad rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego, prezentowane w podczas krajowych KOS.

II Międzyuczelniana Krajowa Konferencja Studentów: Bezpieczeństwo jednostki w cyberprzestrzeni, WAT, Warszawa 13 maja 2009. Sesja problemowa (blok tematyczny): Interaktywna komunikacja medialna, 8 referatów, Międzyuczelniane Studenckie Koła  Naukowe WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań. Główna tematyka i szczegółowe treści: Konfigurowanie struktur sieciowych  i synteza międzysieciowych serwisów informacyjnych dla organizacji wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwa oraz budowy struktur wzajemnej wymiany danych cyfrowych i wiedzy przedmiotowej. Budowa wspólnych przestrzeni informacyjnych współdziałania oparta na cyfryzacji,  archiwizacji zasobów cyfrowych i prezentacji medialnej oraz koordynacji przepływu dokumentów w wirtualnych systemach informacji przedmiotowej. Kompetencje korzystania z serwisów informacyjnych w przemianach organizacji nauczania, pracy, postępowania ludzi w środowisku publicznych systemów informatycznych.

– XI Konferencja Okrągłego Stołu – Techniki informacyjne i komunikacyjne katalizatorem życia w mieście, Warszawa  13 maja 2010. Przygotowanie paneli:Panel akademicki – Inicjatywy środowisk naukowych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (z udziałem Studenckich Kół Naukowych WOD). Główna tematyka i szczegółowe treści: Infrastruktura sieciowej współpracy ludzi i współdziałania organizacji w społecznościach informacyjnychCyfryzacja i prezentacja medialna informacji przedmiotowej w wirtualnym środowisku informacji. Panel społecznościowy – Kształtowanie lokalnych społeczności informacyjnych na przykładzie Polkowic.

 

Maciej Skowronek

Struktury sieciowe wzajemnie powiązanych serwerów

Zdzisław Pólkowski

 

 

Dolnośląska Wyższa Szkoła Pr

 

 

 

zedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

 

Jednym z istotnych elementów procesu agregacji, udostępniania oraz publikowania zasobów cyfrowych w sieci komputerowej LAN i WAN jest właściwa struktura sieciowa wzajemnie powiązanych ze sobą serwerów. W praktyce funkcjonuje wiele modeli wspomnianych struktur. Jednak trudno wskazać rozwiązanie najlepsze. Wysiłek projektantów z reguły jest skupiony na poszukiwaniu kompromisu pomiędzy kos

 

 

 

ztem wdrożenia systemu,

 

 

 

 

 

 

jego złożonością oraz niezawodnością.

 

 


 

 

Wydaje się, że przy tworzeniu struktur sieciowych zasadne jest to, aby były brane pod uwagę takie czynniki jak: aktualnie obowiązujące standardy, skalowalność, elastyczność proponowanych rozwiązań, tendencje rozwojowe,

 

 

 

niezawodność i bezpieczeństwo.  Głównym celem opracowania jest podjęcie próby zbudowania modelu struktury sieciowej laboratoriów WOD.

 

 

 

W artykule zaprezentowano charakterystykę wybranych struktur sieciowych na świecie i w kraju. Szczególna uwaga została skupiona na identyfikacji konfiguracji struktur sieciowych z uwzględnieniem parametrów serwerów, przełączników sieciowych, punktów dostępowych oraz innych urządzeń. Ponadto przyjęto, że kluczowym elementem struktur sieciowych jest medium transmisyjne. Zastosowany rodzaj medium ma istotny wpływ na rozwój struktury w przyszłości. Analizie poddano głównie instytucje edukacyjne z uwagi na zbliżony charakter działalności z  WOD. Identyfikacja została także przeprowadzona w odniesieniu do instytucji państwowych oraz  komercyjnych, w których coraz bardziej zauważa się rolę wykorzystania sieci komputerowych w rozwijającym się środowisku wirtualnym.

Na podstawie określonego celu oraz przeprowadzonej analizy istniejących rozwiązań dotyczących struktur sieciowych podjęto próbę opracowania modelowego rozwiązania dedykowanego na potrzeby komunikacji, agregowania, wymiany i publikowania zasobów w postaci cyfrowej. Należy podkreślić, że poszczególne laboratoria WOD funkcjonują w placówkach edukacyjnych. Aktualnie istniejące struktury sieciowe charakteryzują się różnym poziomem zaawansowania technologicznego, złożonością struktury oraz zróżnicowanym poziomem bezpieczeństwa zasobów. Stworzenie modelu może spowodować uzyskanie wartościowych wyników akceptowalnych w praktyce, ale przede wszystkim może doprowadzić do zlikwidowania różnic we wspomnianych obszarach.

Opracowana koncepcja może być wykorzystana przez instytucje edukacyjne w ośrodkach gminnych i miejskich. Jej wdrożenie może przyczynić się do zwiększenia „aktywności wirtualnej” np. poprzez wspólne organizowanie konkursów, realizowanie „wirtualnych projektów” krajowych i międzynarodowych. W celu zwrócenia uwagi na sprawdzone i dobrze funkcjonujące projekty międzynarodowe wybrano i scharakteryzowano kilka, które mogą posłużyć jako wzór do naśladowania. Mogą stać się również impulsem do podjęcia współpracy z ośrodkami, które już posiadają doświadczenie w tym zakresie.

Model struktury sieciowej laboratoriów WOD, przeprowadzone badania literaturowe nie dają wystarczających informacji na temat przydatności zaprezentowanego rozwiązania, jego wartości użytkowych oraz warunków zastosowania. Z tego powodu dalsze prace powinny obejmować działania o charakterze praktyczno- wdrożeniowym.

Pliki:

{phocadownload view=file|id=51|target=s}

 

Maciej Skowronek

Interaktywna witryna internetowa

Mariusz Niedźwiecki, Błażej Abramek

Studenckie Koło Naukowe WOD:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

 

Dynamiczny rozwój usługi internetowej www spowodował, że mamy możliwość stosowania coraz doskonalszych metod tworzenia witryn internetowych.

Powstają nowe narzędzia programistyczne, które w znacznym stopniu ułatwiają proces tworzenia jak i skracają jego czas.  W celu zidentyfikowania aktualnie stosowanych technik, metod oraz zasad przeprowadzono analizę wybranych witryn internetowych uczelni wyższych w Polsce jak i zagranicą.  Następnie przeprowadzono analizę porównawczą serwisów pod względem takich aspektów jak: kod źródłowy, zastosowane metody programistyczne, walory estetyczne.


 

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyszczególnienie technik programistycznych: HTML, JavaScript, Flash, CSS, PHP i MySQL oraz system zarządzania treścią CMS, który pozwala na tworzenie witryny internetowej z poziomu przeglądarki internetowej. CMS wydaje się być rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez wielu twórców stron internetowych. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że aktualizację oraz modyfikację witryny może przeprowadzać osoba nie posiadająca wykształcenia informatycznego. Z tego powodu powstaje wiele witryn informacyjnych, prezentacyjnych (np. strony miasta, jednostek administracyjnych), po rozbudowane serwisy tematyczne, sklepy internetowe, galerie zdjęć czy magazyny plików.

 • HTML
 • JavaScript
 • Flash
 • CSS
 • PHP
 • MySQL

System CMS może być zastosowany wszędzie tam, gdzie redagującym osobom brakuje wiedzy programistycznej, gdzie najważniejsza jest treść i aktualność serwisu. CMS łączy w sobie cechy zaawansowanych funkcji z prostotą użytkowania. Różnica pomiędzy wykorzystaniem edytorów HTML a systemami CMS polega na tym, że edytory pozwalają redagować dokumenty zawierające ustaloną treść. Aby ją zmienić, trzeba zmodyfikować dokument z treścią strony poprzez edycję kodu źródłowego. W przypadku CMS nie tworzymy stron – zarządzamy treścią: dodajemy lub wskazujemy miejsca, z których należy ją pobrać, kopiujemy, przenosimy, usuwamy. Natomiast strony www generuje CMS na podstawie właściwości pozycji menu i pozycji modułów.

Połączenie skryptów PHP, Javascript z dodatkowym wsparciem technik CSS i HTML pozwala tworzyć przejrzyste i wygodne serwisy internetowego. Opracowane serwisy mogą być wykorzystywane w usprawnianiu wzajemnego przekazywania wiedzy w procesie nauczania. Praca zawiera przegląd aktualnie wykorzystywanych metod tworzenia witryn internetowych. Przeprowadzona analiza wybranych witryn internetowych funkcjonujących w kraju jak i poza granicami pozwoliła na wskazanie aktualnie stosowanych metod programistycznych. Analiza została zawężona do witryn uczelni wyższych. Poszczególne witryny porównano pod względem takich aspektów jak: rodzaj menu, zastosowane techniki programistyczne, animacje oraz kolorystyka. Zebrany materiał pozwolił na opracowanie wniosków. Podkreślić można to, że profesjonalna witryna  powinna wykorzystywać kilka technik programistycznych (HTML, FLASH, CSS, JavaScript, CMS)

W pracy zostały zawarte informacje związane z różnymi metodami tworzenia stron WWW. Przeprowadzone badania wybranych serwisów internetowych pozwoliły na wyciągnięcie wielu wniosków dotyczących skutecznego i prawidłowego tworzenia witryn internetowych. Istotne jest to że trudno wskazać jeden język bądź metodę opisu stron www, która spełniłaby oczekiwania programisty jak i odbiorcy. Optymalnym rozwiązaniem chwili obecnej jest wykorzystanie kilku technik jednocześnie. Interesującym i skutecznym rozwiązaniem może być zastosowanie systemu zarządzania treścią CMS. Jest to metoda która posiada wiele ograniczeń wynikających z daleko posuniętej automatyzacji, jednak pojawiające się ulepszenia i nowe wersje tego typu rozwiązań pozwalają stwierdzić, że te ograniczenia i niedogodności będą minimalizowane. Przykładem dynamicznie rozwijającego się systemu CMS Open- Source  może być Joomla.  Zastosowanie dotykowych technik takich jak Flash, JavaScript oraz ingerencja w kod źródłowy wygenerowany w CMS, powoduje , że witryna spełni oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców. Dodatkowym atutem prezentowanego rozwiązania jest łatwa modyfikacja i skalowalność.

Przeprowadzona analiza badawcza, opracowane wnioski pozwoliły na podjęcie próby opracowania witryny internetowej laboratorium WOD w Polkowicach. Do opracowania serwisu WWW wykorzystano system zarządzania treścią CMS Joomla w wersji 1.15. Przeprowadzono instalację i konfigurację oprogramowania joomla na serwerze WWW. Następnie przeprowadzono modyfikację kodu źródłowego, zmodyfikowano grafikę oraz zaimplementowano elementy wykonane w technologii JavaScript, Flash. Dodatkowo zaimplementowano system statystyk. Następnie serwis został poddany walidacji i testom. Wybrane zrzuty ekranowe zostały zamieszczone w opracowaniu. Zauważa się, że prezentowane rozwiązanie jest znaczną modyfikacją istniejących oraz poprzednich rozwiązań. Wynika to z podejmowanych prób poszukiwania nowych i coraz lepszych rozwiązań w zakresie tworzenia serwisów internetowych.

Joomla! to System Zarządzania Treścią [ang. Content Managment System] rozwijany przez ten sam wielokrotnie nagradzany zespół, który uczynił Mambo CMS gwiazdą wśród innych programów. Potęga Joomli tkwi w modułowej budowie. Ze składników Joomla! – jak z klocków Lego – możesz zbudować taką witrynę WWW, jaką zechcesz. Joomla! jest upowszechniany na zasadach GNU General Public License(GNU GPL). Powszechna Licencja Publiczna zapewnia swobodę upowszechniania kopii oprogramowania i – jeśli ktoś chce – umożliwia pobieranie za to opłat, ale nie pozwala pobierać opłat za samo oprogramowanie, ponieważ Joomla! jest wolnym oprogramowaniem, jest bezpłatne! GNU GPL zapewnia swobodę dokonywania zmian w oprogramowaniu lub wykorzystywania jego fragmentów w nowych wolnych programach.

Joomla! oferuje bogactwo rozwiązań umożliwiających gromadzenie i publikację: tekstów (aktualności, informacji, materiałów instruktażowych, twórczości literackiej), obrazów – ilustracji i galerii, animacji i klipów filmowych, klipów dźwiękowych, prezentacji.

Standardowe i dodatkowe składniki umożliwiają efektywne wykorzystanie Joomli w: działalności informacyjnej i edukacyjnej: prowadzeniu portali, wortali, e-learningu, prowadzeniu e-bizesu, marketingu, reklamy, promocji, agencji ogłoszeń, etc., prowadzeniu e-Urzędu – udostępnianiu informacji publicznej, obsłudze petentów, rozwijaniu wspólnot – społeczności lokalnych, religijnych, stowarzyszeń, klanów, w wykonywaniu różnych zadań związanych z zarządzaniem serwisem[1]

Jedną z największych zalet Joomli jest możliwość wykonania profesjonalnej strony WWW bez znajomości języka html czy css. Każdy przeciętny użytkownik komputera jest w stanie wykonać własną stronę WWW. Kolejną zaletą jest przejrzystość oraz nie skąplikowana budowa panelu administracyjnego. Następnym plusem jest to, że Joomla jest całkowicie darmowym oprogramowaniem według wcześniej wspomnianej licencji. Wadą tego oprogramowania jest skąplikowana instalacja na komputerze lokalnym, lecz wręcz intuicyjna instalacja na serwerze. Po zainstalowaniu Joomli konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania np. JCE editor, Phoca Galery czy Phoca download, gdyż standardowe oprogramowanie Joomli nie oferuje nam np. rozwiniętego edytora tekstu oraz programu potrzebnego do utworzenia galerii na stronie. Następną wadą jest mała dostępność oprogramowania do własnego tworzenia skórek. Mniej ambitni skorzystają z gotowych skórek, które znajdują się w internecie, a profesjonalne oprogramowanie do wykonania własnej skórki jest bardzo drogie.

Do opracowania strony Wirtualnej Organizacji Działań użyto Joomle w wersji 1.5.12 wraz z polską nakładką językową. Oprogramowanie jakie zostało dodatkowo zainstalowane w Joomli to JCE editor, Phoca Gallery, Phoca download oraz został zakupiony program do tworzenia profesjonalnych skórek Artisteer 2 dzięki, któremu została stworzona aktualna skóra widoczna na portalu. Dzięki programowi JCE editor otrzymaliśmy profesjonalny edytor tekstowy, dzięki Phoca Gallery mogliśmy utworzyć galerię zdjęć, a dzięki Phoca dowlnoad uzyskaliśmy możliwość wrzucenia plików na serwer, które użytkownicy tej strony mogą pobierać. Na stronie dominuje kolor jasno niebieski, menu jest bardzo rozbudowane. Znajduje się na lewej, prawej stronie oraz na górze. Dodatkowe moduły z jakich skorzystaliśmy to wyszukiwanie, sonda, logowanie, liczba gości aktualnie odwiedzających stronę oraz grafika losowa. Do umieszczania artykułów na serwerze konieczne było stworzenie sekcji, a potem kategorii, do których odpowiednio doczepiane były artykuły, które są na bieżąca aktualizowane.

Podsumowując, Joomla jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób (firm), które chcą zrobić własną, efektywną stronę internetową.


[1] http://www.joomla.pl/

Maciej Skowronek

Publikacje 2008

Rok 2008: Publikacje

opracowane w ramach międzyuczelnianego tematu

prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych

pt.: Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego

 

 1. Zbigniew Kierzkowski: Technologia współdziałania i etyka informacji
  w strukturach społeczeństwa informacyjnego
  , Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Artykuły naukowe i techniczne, wrzesień (9) 2007; s. XIII-XVI. (wydano w styczniu 2008)


   

 

 1. Zbigniew Kierzkowski, Moez N’Sir, Zbigniew Talaga, Piotr Tarłowski: Współdziałanie i nauczanie w przemianach strukturalnych społeczeństwa informacyjnego, Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Artykuły naukowe i techniczne, wrzesień (9) 2007; s. X-XII. (wydano w styczniu 2008)

   

 1. Lucyna Kwiatkowska: Tworzenie wartości w środowisku wirtualnej organizacji działań przedsiębiorstw, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Nr 4 (699), 2008; s. 81-87.

 

 1. Adam Lepa: Logosfera a etyka społeczeństwa komunikacji, Annales – Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, t. 11, nr 2, Łódź 2008; s. 133-144.
 1. Zbigniew Kierzkowski: Virtual Activities Organization within Information Society Structures, 21st International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv,Ukraine, 5-8 October 2008;Abstracts; pp.81-82.

 

 1. Zdzisław Polkowski: Establishing Partnership of Human Co-operation within Structures of Learning Activities, 21st International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv, Ukraine, 5-8 October 2008;Abstracts; pp.58-59.

 

 1. Zbigniew Kierzkowski, Moez N’sir, Zdzislaw Polkowski, Piotr TarlowskiData and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures, 21st International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv, Ukraine, 5-8 October 2008;Abstracts; pp.54-55.

 

 1. Błażej Abramek, Arkadiusz Goraj: Analiza wybranych problemów podczas wdrażania nowych technologii w szkole, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej  – Komputerowe wspomaganie dydaktyki (red. E. Kącki i J. Stempczyńska). Polskie Tow. Informatyki Med. i Wyższa Szkoła informatyki w Łodzi, Łódź, 25-26 czerwca 2008; s. 9-12.

 

 1. Zbigniew Kierzkowski: Przemiany strukturalne nauczania, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej  – Komputerowe wspomaganie dydaktyki (red. E. Kącki i J. Stemoczyńska). Polskie Tow. Informatyki Med. I Wyższa Szkoła informatyki w Łodzi, Łódź, 25-26 czerwca 2008; s. 57-60.

 1. Lucyna Kwiatkowska, Dobra cyfrowe w kształtowaniu kompetencji informacyjnych, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej  – Komputerowe wspomaganie dydaktyki (red. E. Kącki i J. Stempczyńska). Polskie Tow. Informatyki Med. i Wyższa Szkoła informatyki w Łodzi, Łódź, 25-26 czerwca 2008; s. 73-76.
 2. Moez N’sir, Multimedialne centra informacyjne w strukturach współdziałania i nauczania, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej  – Komputerowe wspomaganie dydaktyki (red. E. Kącki i J. Stempczyńska). Polskie Tow. Informatyki Med. i Wyższa Szkoła informatyki w Łodzi, Łódź, 25-26 czerwca 2008; s. 77-80.

12.  Włodzimierz Olszewski: O wpływie neomediów  na przemianę pracy szkoły, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej  – Komputerowe wspomaganie dydaktyki (red. E. Kącki i J. Stempczyńska). Polskie Tow. Informatyki Med. i Wyższa Szkoła informatyki w Łodzi, Łódź, 25-26 czerwca 2008; s. 87-92

 

13.  Zdzisław Pólkowski, Zbigniew Gołębiowski, Bezpieczeństwo informatyczne w cyfrowej organizacji nauczania, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej  – Komputerowe wspomaganie dydaktyki (red. E. Kącki i J. Stempczyńska). Polskie Tow. Informatyki Med. i Wyższa Szkoła informatyki w Łodzi, Łódź, 25-26 czerwca 2008; s. 97-100.

 

14.  Piotr Tarłowski: Koordynacja partnerstwa w środowisku informacyjnym współdziałania, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej  – Komputerowe wspomaganie dydaktyki (red. E. Kącki i J. Stempczyńska). Polskie Tow. Informatyki Med. i Wyższa Szkoła informatyki w Łodzi, Łódź, 25-26 czerwca 2008; s. 115-117.

Maciej Skowronek