• z.polkowski@ujw.pl

Author Archives: r.baszak

XVII Seminarium problemowe WOD

XVII Seminarium problemowe WOD: Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym (Polkowice, 6–8 maja 2015) i poprzedzająca je V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu (SKOS): Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy (Łódź, 6–7 lutego 2015) są przedsięwzięciami naukowymi organizowanymi w ramach obchodów w Polsce Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI’2015). Poświęcone są pogłębieniu analizy efektów stosowania metodyki wirtualnej organizacji działań (WOD) w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poszukiwaniu nowych sposobów projektowania i implementacji oprogramowania przedsięwzięć informatycznych w tworzeniu wirtualnego środowiska informacyjnego. Omawia się ważne kwestie, które winny być uwzględniane w konstruowaniu infrastruktury oraz projektowaniu i implementacji oprogramowania aplikacji środowiska wirtualnego (cyfrowego), otoczenia tworzenia i funkcjonowania nowych struktur społeczeństwa informacyjnego. Omawiane są zatem główne elementy budowy środowiska wirtualnej współpracy ludzi i wirtualnego współdziałania przedsiębiorstw w kształtujących się różnorodnych wirtualnych społecznościach informacyjnych i wirtualnych organizacjach, które charakteryzuje:

  • wirtualny (cyfrowy) styl pracy, życia (zachowania) człowieka w środowisku publicznych systemów informatycznych,
  • wirtualna (cyfrowa) organizacja działań kooperacyjnych w projektowaniu, zarządzaniu, administrowaniu itp,
  • wirtualny (cyfrowy) styl współdziałania instytucji i przedsiębiorstw; mówimy o strukturach wirtualnych, m.in. wirtualnej organizacji przemysłowych przedsiębiorstw wirtualnych („fabryk przyszłości”), a także:
  • rosnące znaczenie wzajemnej wymiany informacji (wiedzy) przedmiotowej w strukturach przyszłości, które, nabywając zdolności do uczenia się, stają się uczącymi się organizacjami. Omawiane są zagadnienia rozpowszechniania wiedzy o społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem rozwoju metodyki wirtualnej organizacji działań (WOD) oraz wzajemnej wymiany wiedzy w kształtowaniu struktur wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji.

Studenci prezentują ciekawe opracowania dotyczące formułowania założeń oraz oceny możliwości realizacji zespołowej wybranych wielozadaniowych innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych, eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Opracowania te dotyczą dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy przedstawia proste wybrane wielozadaniowe przedsięwzięcia informatyczne, uwzględniające elementy wzajemnej wymiany wiedzy w środowisku wirtualnym. Drugi dotyczy szeregu zadań szczegółowych dotyczących krytycznej analizy stosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu struktur świata cyfrowego, co obejmuje m.in.: projektowanie i implementacje aplikacji, wspomaganie programowania aplikacji sieciowych oraz narzędzia grafiki komputerowej. Celem najważniejszym obu przedsięwzięć naukowych jest krytyczna analiza rozwoju wiedzy o społeczeństwie informacyjnym, rozpatrywanego z kilku następujących punktów widzenia:

  • modelowania i projektowania innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych, opartych na technologiach wirtualnej organizacji działań (WOD),
  • przemian w podejściu do programowania aplikacji w świecie wirtualnym (cyfrowym),
  • stosowania wirtualnych sposobów organizowania w kształtowaniu struktur świata przyszłości – wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji.

Prowadzenie i koordynacja prac naukowych XVII Seminarium: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Gospodarzem XVII Seminarium jest Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

 

Żródło:

http://www.dwspit.pl/konferencje

http://www.dwspit.pl/konferencje/XVII%20WOD_05.05.2015.pdf

r.baszak
1