• z.polkowski@ujw.pl

O WOD

Galeria WOD

Galeria Wirtualnej Organizacji Danych

 

Maciej Skowronek

Statut

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO WIRTUALNEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

 

I. Ogólnie o kole Wirtualnej Organizacji Działań

1. Podstawą prawną działalności koła Wirtualnej Organizacji Działań, zwanego dalej Kołem Naukowym, jest statut koła WOD.

2. Głównym celem Koła Naukowego jest popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki, mechatroniki oraz elektroniki w środowisku studenckim. Szczególny nacisk został położony na kwestie związane z wirtualizacją.

3. Koło Naukowe nie ma osobowości prawnej.

4. Nadzór naukowy nad działalnością koła WOD sprawuje prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski.

5. Opiekunem koła WOD jest dr inż. Zdzisław Pólkowski.

 

II. Nazwa, siedziba, cele Koła Naukowego WOD

1. Koło Naukowe działa przy budynku Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

 

III. Cele Koła Naukowego i sposoby ich realizacji

1. Nazwa koła: Koło Naukowe Wirtualnej Organizacji Działań (skrót WOD) wynika z faktu, że członkowie Koła Naukowego podejmują działania o charakterze naukowym w odniesieniu do spraw związanych z wirtualizacją.

3. Siedzibą Koła Naukowego WOD jest Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

2. Celem Koła Naukowego jest:

a) rozwój zainteresowań z zakresu informatyki, mechatroniki, prowadzenia i zarządzania projektem informatycznym, elektroniki oraz środowiska wirtualnego systemów informatycznych,

b) stwarzanie form i warunków sprzyjających pracy naukowej studentów, wymiany myśli i poglądów,

c) wyrażanie własnych poglądów, pomysłów i myśli z zakresu informatyki przez uczestników koła,

d) realizacja projektów informatycznych użytecznych publicznie,

e) prezentowanie dorobku Koła Naukowego podczas seminariów naukowych i wystaw na uczelni,

f) redagowanie publikacji o charakterze naukowym: artykuły, postery, publikacje elektroniczne.

3. Cele wymienione w pkt. 2. będą realizowane poprzez:

– rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej wśród zainteresowanych studentów biorących czynny udział w działalności koła,

– rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów podczas spotkań koła,

– organizowanie i rozwijanie szeroko pojętej kultury technicznej,

– rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła,

– organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach, odczytach, wykładach, kursach, zjazdach i konferencjach naukowych i dydaktycznych,

– współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, firmami, instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,

– promowanie działalności Koła Naukowego WOD oraz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Polkowicach.

 

IV. Zasady członkostwa

1. Członkiem Koła Naukowego może być każdy student DWSPiT, który jest zainteresowany problematyką będącą przedmiotem działalności Koła Naukowego WOD, uznający statut Koła Naukowego.

2. Tytuł członka honorowego Koła Naukowego zostaje nadany osobie na wniosek opiekuna naukowego, lub Władz Koła Naukowego zatwierdzonego zwykłą większością głosów.

3. Student przestaje być członkiem Koła Naukowego w przypadku:

– zaniechania udziału w pracach Koła Naukowego,

– zaburzania naukowej atmosfery i lekceważenia pracy Koła Naukowego,

– skreślenia z listy studentów,

– w przypadku istotnego naruszenia zasad współżycia społecznego.

 

V. Władze koła i zakres kompetencji

1. Pracą Koła Naukowego kierują władze Koła Naukowego w porozumieniu z opiekunem.

2. Władze Koła Naukowego stanowią:

– Przewodniczący,

– Wiceprzewodniczący.

3. Do obowiązków władz Koła Naukowego należy:

– zapewnienie właściwego działania Koła Naukowego WOD,

– kierowanie pracą Koła Naukowego w porozumieniu z opiekunem Koła Naukowego,

– właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w trakcie pracy Koła Naukowego,

– współpraca z opiekunem Koła Naukowego i władzami Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,

– współpraca ze studentami zagranicznymi w ramach programu Erasmus.

4. Jeżeli Przewodniczący, z niezależnych od siebie przyczyn nie może w pełni realizować powierzonych mu zadań, powinien przekazać swoją funkcję Wiceprzewodniczącemu.

 

VI. Zmiany Statutu

1. Zmiany statutu uchwalane są podczas spotkania członków Koła Naukowego większością (dwóch trzecich) głosów, w obecności co najmniej 50% liczby członków Koła Naukowego Wirtualnej Organizacji Działań, na uzasadniony wniosek władz Koła Naukowego ogłoszony na poprzedzającym spotkaniu.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie decydujący głos ma:

a) Opiekun Koła – dr inż. Zdzisław Pólkowski

b) Zarząd Koła:

 – przewodniczący: Damian Masalski,

 – wiceprzewodniczący: Maciej Skowronek,

 – sekretarz: Łukasz Zalewski.

d.masalski

Spotkanie członków koła WOD

Dnia 5 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie członków koła WOD. Celem spotkania było poprawa posterów na XVI Seminarium Naukowe WOD. Udoskonalenie umiejętności obsługi programu Microsoft Visio oraz wydruk posterów na seminarium. Do dnia dzisiejszego można je zobaczyć na uczelnianych korytarzach.

Maciej Skowronek

Program WOD na rok 2012/2013

Program WOD:

  • reorganizacja strony Wirtualnej Organizacji Działań oraz przeniesienie jej na inną platformę
  • stałe zdobywanie i utrwalanie nowych umiejętności w administrowaniu serwisem
  • praktyka w pisaniu artykułów naukowych
  • pozyskiwanie i zgłębianie aktualnych informacji technicznych ściśle powiązanych z tematyką wybranych zagadnień w oparciu o które będą powstawały artykuły naukowe
  • napisanie książki wydawanej w ramach dzienników naukowych DWSPiT, zawierającej ww. artykuły dotyczące wybranych przez studentów tematów z dziedziny informatyki pisanych wspólnie z wykładowcą
  • wizyta na tegorocznych targach CEBIT
Maciej Skowronek

O Wirtualnej Organizacji Działań

Wirtualna organizacja działań – WOD ogólnie oznacza kooperację ludzi, komputerów i przedsiębiorstw. Wirtualność polega na tym, że rzeczywiste systemy są odwzorowywane przez abstrakcję, z których są two­rzone byty (obiekty) informacyjne. Są one dowolnie przemieszczane, rozpraszane i agregowane w przestrzeni informacyjnej. Zapewniony jest dostęp do zasobów informacji dla komputerowego wspomagania i integracji działań. Operacje, wykonywane na obiektach, realizowane są w sposób zdecentralizowany i inicjowane są asynchronicznie przez różnych uczestników. Każdy uczestnik postrzega zarówno obiekty, jak i operacje, w sposób właściwy dla realizowanych przez siebie zadań cząstkowych. Posiada więc wirtualny obraz działań realizowanych w rzeczy­wistym systemie. Wiedza o całościowym, globalizowanym obrazie działań jest wielo­aspektowo odwzorowywana w schemacie konceptualnym rzeczywistego systemu i zawarta w rozpro­szo­nych, inteligentnych systemach, kontrolujących proces realizacji WOD. Znaczenie WOD wynika z zakresu i sensu pojęć: wirtualny, wirtualna organizacja, działania. Wirtualny to taki, który nie jest ustalony w sposób sztywny, którego ramy funkcjonowania zmieniają się dynamicznie, a integracja składowych następuje nie poprzez strukturę, a poprzez realizowane funkcje. Organizacja wirtualna to wirtualny sposób organizowania, tj. organizowanie kooperacji i współdziałania w przestrzeni informacyjnej. Nie jest ważne miejsce, w którym działają uczestnicy, a każda składowa jest ważna jako producent (źródło) i konsument (odbiorca) informacji oraz jako decydent. Działania to akcje w przestrzeni informacyjnej. Odpowiadają one działaniom w systemach rzeczywistych. Systemy rzeczywiste są źródłem (działań), są przedmiotem, na które ukierunkowane są działania, są ich uzasadnieniem i ostatecznym weryfikatorem.

Środowiskiem kreowania organizacji wirtualnych jest infosfera komunikowania bezpośredniego. Składowymi infosfery komunikowania bezpośredniego są, z jednej strony infrastruktura informacyjno-organizacyjna systemów informatycznych, z drugiej strony infrastruktura komputerowo-komunikacyjna gromadzenia i wymiany zasobów. Mamy do czynienia z integracją działań organizacji i ludzi. Czynniki integracji określają, z jednej strony procesy globalizacji informacyjnej, z drugiej strony globalizacji organizacyjnej. Globalizacja informacyjna jest następstwem integracji systemów informatycznych. Dotyczy ona metod i technik wspólnego tworzenia i współużytkowania zasobów danych w postaci cyfrowej – plików komputerowych. Wieloaspektowa integracja systemów informatycznych bazuje na standardach technicznych gromadzenia i wymiany zasobów. Globalizacja organizacyjna jest następstwem współzależności wzajemnej kooperujących organizacji i współpracujących ze sobą ludzi. Powiązania wzajemne kooperujących organizacji polegają na integracji procesowej, odwzorowywanej przez kolejne czynniki integracji środowiska informacyjnego. W ramach integracji procesowej modelowane i symulowane są procesy (np. biznesowe itp.), wprowadzane jest monitorowanie procesów oraz wspiera się ewidencję kooperacji i kontroli procesów. W obrębie integracji organizacyjnej systemów informatycznych dostrzegana jest potrzeba tworzenia ogólnych uregulowań (prawnych), ustalanych na podstawie reguł gromadzenia i wymiany zasobów współdziałających ze sobą organizacji. Coraz wyraźniej widać, że ele­men­tami globalizacji organizacyjnej działań, wynikającymi z pojawiającej się jedności organizacji społeczeństwa o kreowanych wirtualnych przedsiębiorstw, stają się elementy najbardziej jednoczące, do których zaliczamy zachowania ludzi, podmiotowo uczestniczących w procesach. Stąd wynikają kolejne czynniki integracji działań i systemów informacyjnych. W ramach integracji współzależności wzajemnej ludzi dostrzegana jest potrzeba ewidencji otwartości i wiarygodności itp. (czynniki etyczne współdziałania). Na tej podstawie mówić będzie można o jawnym ustalaniu ogólnych uregulowań wzajemnej współzależności ludzi, realizowane w inter­aktywnym komunikowaniu bezpośrednim, komunikowaniu między nimi poprzez globalizowane środowisko informacyjne.

Procesy komunikacji bezpośredniej i wirtualnej organizacji mogą być przydatne w diagnozowaniu i opisie zjawisk pojawiającej się cywilizacji informacyjnej. Uwidaczniają się różnorodne czynniki przemian. Ulega przemianie rola tradycyjnych przedsiębiorstw. Przestają one pełnić rolę organizacji podstawowych w społeczeństwie. Organizacją pod­stawową staje się społeczeństwo. Całość społeczeństwa, jako organizacja podstawowa, zaczyna kształtować nowe (zwane przyszłymi) struktury przedsiębiorstw – wirtualne organizacje. W organizacji społeczeństwa dominować zaczynają zasoby intelektualne, wytwory myślenia czysto symbolicznego. Są one wytworami najbardziej ludzkimi, z ludzkich form aktywności, stają się najbardziej prywatną, z prywatnych form własności. Stąd wynikają zasady współzależności wzajemnej ludzi. Człowiek w coraz większym stopniu staje się samodzielnym podmiotem procesów (m. in. gospodarczych, w przyszłości społecznych, a także politycznych).  Będzie to miało wpływ na uwzględnianie skonsolidowanych aspektów uczciwości w procesach politycznych, pracowitości w procesach gospodarczych oraz sprawiedliwości, tj. wspierania się wzajemnego ludzi, w systemach kulturowych, podlegających przemianom w cywilizacji informacyjnej.

Można oczekiwać, że rozpatrywanie tematyki wirtualnej organizacji działań w ujęciu komunikacji bezpośredniej, a więc w ujęciu globalizacji informacyjnej organizacji działań, przyczyniając się do intensyfikacji współpracy, w konsekwencji umożliwi formułowanie oryginalnej tematyki badawczej, edukacyjnej. Rezultatem współpracy może być formułowanie podstaw konstruowania środowisk informacyjnych kooperacyjnych i warsztatu dla pojawiających się profili zawodowych w nowym społeczeństwie informacyjnym: twórców zasobów, organizatorów, projektantów i administratorów usługowych centrów informacyjnych.

d.masalski
12