• z.polkowski@ujw.pl

O WOD

15-lecie WOD

Prace prowadzone obecnie (od  roku 2007) przez Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań[1], w ramach Międzyuczelnianego tematu prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych pt.Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego stanowią kontynuację obszernego nurtu badań zapoczątkowanych przed piętnastu laty (1994 –1996) w problematyce wirtualnej organizacji działań – WOD.


 

Początki WOD nawiązują do problematyki„rozwoju metod i zastosowań informatyki”.

 

(Por.  V Krajowej Konferencji Informatyki: Rozwój metod i zastosowań informatyki, Poznań 1987.)

 

Do ważnych czynników „rozwoju metod i zastosowań informatyki” (od końca lat 70-tych)  należą coraz to nowe koncepcje „komputerowo integrowanej organizacji działań” – KIOD.

 

Etapy rozwoju metodyki  KIOD obejmują:

  • komputerowe wspomaganie działań – KWD; KWD to odwzorowanie komputerowe wiedzy o modelu DP – tworzenie zasobów  wspomagania i wspomaganie procesu rozwiązywania różnorodnych zadań w interakcji człowiek-komputer,
  • komputerowa integracja działań – KID; jest to rozwinięcie koncepcji KWD, KID bowiem obejmuje wykonywanie czynności w środowisku sieciowo agregowanych zasobów wspomagania,
  • wirtualna organizacja działań – WOD; WOD jest zwieńczeniem koncepcji KIOD, uwzględnia się dodatkowo alokację czynności we wspólnej przestrzeni informacyjnej, która odwzorowuje procesową organizację integralnego wirtualnego współdziałania przedsiębiorstw (postępowanie ekonomiczne przedsiębiorstw w strukturach wirtualnych organizacji) i procesową organizację koherentnej wirtualnej współpracy ludzi (zachowania  indywidualne i społeczne ludzi w środowisku publicznych systemów informacyjnych).

 

Technologie WOD są podstawą stanowienia struktur społeczeństwa informacyjnego. Na technologie WOD składają się elementy: T – techniczne, – informacyjne, H – czynniki ludzkie (udziału człowieka), O – organizacyjne:

  • elementy T wynikają z  metod budowy infosfery komunikacji na wpół (semi) bezpośredniej otwartej opartej na multimedialnych centrach informacyjnych: KsBO-MCI; mówimy o pojawianiu się  wirtualnego środowiska informacji – środowiska systemów WOD,
  • elementy I oraz H są współzależne; określają je metody komputerowe tworzenia i wymiany zasobów danych cyfrowych – D, a także sposoby strukturalizacji wiedzy przedmiotowej – WP, wszystko ustalane przez człowieka (human factors),
  • elementy O przedstawiają obrazy wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań w obszarach: nauczaniażycia –  zachowań indywidualnych i społecznych ludzi, pracy – wirtualnych sposobów integracji ludzi we współpracy i wirtualnych sposobów integracji przedsiębiorstw w organizacji ich współdziałania.

 

Prace w problematyce WOD, w okresie 15-lecia, inspirowane były i nadal przez Towarzystwo Naukowe Prakseologii – TNP, wspierały w okresie 1991 – 2003 działania prowadzone przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – PTIN, są komplementarne względem prowadzonych i obecnie inicjatyw Polskiego Komitetu Narodowego d/s Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN.

 

Atrakcyjność tematyki WOD potwierdziły prowadzone prace badawczo-rozwojowe i publikacje, począwszy od lat 1994-1996. Formułowano stopniowo  samo pojęcie WOD, a następie rozwijano kwestie stosowania koncepcji WOD do modelowania przemian strukturalnych organizacji działań w pojawiającym się społeczeństwie informacyjnym.

 

Organizowano współdziałanie wielu ośrodków naukowych oraz współpracę licznych specjalistów zainteresowanych badaniami – rozwojem technologicznym – praktyką WOD w ramach systematycznie organizowanych następujących krajowe Seminaria problemowych:

 

I Seminarium problemowe WOD: Badania naukowe, prace badawczo-rozwo­jowe, projek­to­wanie w erze networkingu, Polska Konferencja CODATA ‘96, Kędzierzyn-Koźle 1996.

 

II Seminarium problemowe WOD: Inżynieria informacyjna i organizacja działań  w  erze net­work­ingu, Poznań 1996.

III Seminarium problemowe WOD: Komputerowo integrowana organiza­cja elektroener­getyki, Poznań 1996.

IV Seminarium problemowe WOD: Kształtowanie społeczeństwa informacyj­nego. Polska Konferencja CODATA ’98, Zielona Góra 1998.

V Seminarium problemowe WOD: Wirtualne projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie, Wrocław 1998.

VI Seminarium problemowe WOD: Kooperacyjne zarządzanie w pojawia­jących się przedsię­biorstwach przyszłości – Rynek i giełda energii elektrycznej w przekształ­ce­niach strukturalnych organizacji elektroenergetyki, Poznań 2000.

VII Seminarium problemowe WOD: Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii, gospodarki, Polska Konferencja CODATA’2000, Poznań 2000, 2002.

VIII Seminarium problemowe WOD: Zasoby danych i powszechny dostęp do informacji: Tworzenie zasobów i eksperymentalnych centrów informacyjnych, Uniw. Łódzki & WSInf, Łódź 2002.

IX Seminarium problemowe WOD: Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, WSInf, Konferencja krajowa TNP, Łódź 2004.

X Seminarium problemowe WOD: Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, WSInf & Wyż. Sem. Duch., Konferencja krajowa TNP, Łódź 2005.

XI Seminarium problemowe WOD: Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań,  Doln. Wyż. Szk. Przedsięb. I Techniki w Polkowicach –    DWSPiT, Konferencja krajowa TNP, Polkowice 2007.

XII Seminarium problemowe WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, Konferencja krajowa TNP  i ZG SEP – głównego koordynatora obchodów w Polsce „Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego”, WSInf. Łódź-Włocławek 2009 (w przygotowaniu).

 

Począwszy od 1994 problematyka WOD „wpisywała się” w tematy główne CODATA (Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science), a opracowania szczegółowe stanowiły wkład Polski do działań CODATA.

 

Wynika to z poniższego zestawienia:

 

14thInternational CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World, Chambery, France 1994;  Kierzkowski Z., Computer Integrated and Information Aided Investigation Activities, [In]: Modeling Complex Data for Creating Informa­tion (eds.: Dubois, J.E., Gershon, N.D). Springer 1996; pp. 95-104.

15th International CODATA Conference: Scientific Data in the Age of Networking. Tsukuba, Japan 1996; Kierzkowski Z., The Main Factors for the Synthesis of Virtual Activities Organization and New Information Systems, [In]: Scientific Program, Extended Abstracts and Proceedings (eds.: Glaeser, P.S., Prado, H., Tsugita, A); pp. 14-16.

16th International CODATA Conference: Scientific and Technical Data and Communication for the Sustainable Development of Nations – Data Management in the Evolving Information Society. New Delhi, India 1998; Kierzkowski Z., The Network Information Flow Synthesis and the Aiding Resources Aggregation in the Structural Transformations of Enterprises, [In]: Scientific Program and Abstracts; pp. 73-74. (Praca wyróżniona na Konferencji, jako jeden z czterech najlepszych prezentowanych projektów.)

17th International CODATA Conference: Data and Information for the Comming Knowledge Millenium – Science and Technology in the Quest for a Better World. Baveno, Italy 2000; Kierzkowski Z.,Multimedia Information Systems Development in the Virtual Organization Synthesis, [In]: Book of Abstracts, Baveno, Italy 2000; pp. 47-48.

18th International CODATA Conference: Frontiers of Scientific and Technical Data. Montreal, Canada 2002; Kierzkowski Z., The Virtual Organization Environment Engineering, [In]: Book of Abstracts, Montreal; pp. 151-152.

19th International CODATA Conference: The Information Society: New Horizons for Science. Berlin, Germany 2004; Kierzkowski Z., Correctness of co-operative activities in the arising virtual information environment, [In]:  Book of Abstracts;

20th International CODATA Conference: Scientific Data and Knowledge within the Information Society. Beijing, China 2006; Kierzkowski Z., Virtual Data and Problem Knowledge Networks: e-D&PKN within Information Society Learning Structures, [In]:  Abstracts; pp. 325-327.

21th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv, Ukraine 2008; Zbigniew Kierzkowski: Virtual Activities Organization within Information Society Structures, [In]: Abstracts; pp.81-82; Zbigniew Kierzkowski, Moez N’sir, Zdzislaw Polkowski, Piotr Tarlowski: Data and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures, [In]: Abstracts; pp.54-55.

 

Dotąd opublikowano następujące monografie – publikacje książkowe:

 

IKierzkowski Z., Kluska-Nawarecka S., Sielicki A. (red.), Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Poznań, SORUS 2003; praca zbiorowa 17 autorów poświęcona metodom i technologiom tworzenia i użytkowania zasobów medialnych.

 

II. Kierzkowski Z. (red.): Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki, Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN, Warszawa–Poznań, SORUS 2004;praca zbiorowa 37 autorów w tematyce badań – rozwoju technologicznego – prezentacji środowiska informacyjnego w różnorodnych strukturach informacyjnych.

 

III. Kierzkowski Z., Wieczorek E. (red.): Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa – Łódź – Olsztyn – Polkowice – Poznań,  SORUS 2009 (w opracowaniu redakcyjnym).

 

Problemy wirtualnej organizacji działań – WOD prezentowane są od roku 2003 systematycznie podczas Krajowych Konferencjach Okrągłego Stołu – KOS: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, od roku 2007 z aktywnym udziałem studentów w ramach organizowanych z udziałem Studenckich Kół Naukowych WOD „Międzyuczelnianych Krajowych Konferencji Naukowych Studentów.

 

Tematy główne KOS i opracowania szczegółowe są następujące:

 

IV Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – e-Polska w e-Europie, Warszawa 15 maja 2003;  Kierzkowski Z., Postępowanie ekonomiczne organizacji i ludzi w środowisku informacyjnym przedsiębiorstw wirtualnych. Rola standardów i uregulowań prawnych,  [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 15 maja 2003; s. 44-50.

V Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Budowa społeczeństwa informacyjnego ważkim czynnikiem integracji rozwoju zjednoczonej Europy, Warszawa 20 maja 2004; Kierzkowski Z., Poprawność środowiska organizacji społeczeństwa informacyjnego, [W}: Udział w debacie reprezentantów świata gospodarki, polityki, nauki, mediów i organizacji pozarządowych, [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 20 maja 2004; s. 56-59.

VII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa  18 maja 2006;  Kierzkowski Z., Wirtualna organizacja działań i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 18 maja 2006; s. 56-60; Kierzkowski Z., N’Sir M., Olszewski Wł., Pólkowski Z., Talaga Z., Tarłowski P., Infrastruktura informacyjna i komunikacyjna współdziałania w badaniach nad rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego, [W]: Zbiór wypowiedzi, Zakład Wydawniczy „Spectrum” SEP,  Warszawa 18 maja 2006; s. 91-98.

VIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Nauka i Gospodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Społeczne i Osoby, Warszawa  15 maja 2007; Kierzkowski Z., Technologia współdziałania i etyka informacji w strukturach społeczeństwa informacyjnego, VIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego,  Warszawa  15 maja 2007, [W]: Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Artykuły naukowe i techniczne, wrzesień (9) 2007; s. XIII-XVI; Kierzkowski Z., N’Sir M., Talaga Z., Tarłowski P., Współdziałanie i nauczanie w przemianach strukturalnych społeczeństwa informacyjnego, VIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego,  Warszawa  15 maja 2007, [W]: Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Artykuły naukowe i techniczne, wrzesień (9) 2007; s. X-XII.

IX Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Techniki informacyjne i komunikacyjne dla wszystkich, Warszawa  16 maja 2008; Kierzkowski Z.,  Technologie cyfrowej organizacji działań i infoetyka w przemianach strukturalnych i  kształtowaniu nowych  profili zawodów w społeczeństwie informacyjnym (wypowiedź panelowa),

 

Tematy szczegółowe prezentowane na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych są następujące:

Międzyuczelniana Konferencja  Studenckich Kół Naukowych, Warszawa 15 maja 2008; Augustyniak J., Przemiany polityki naukowej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym (opieka naukowa: Zbigniew Kierzkowski i Lucyna Kwiatkowska); Jarosławski D., Manuszkiewicz D., Iwański Ł.,  Cyfryzacja dokumentów źródłowych i sieciowa wymiana informacji, przygotowane przez zespół z Łodzi-Włocławka i Poznania (opieka naukowa: Zbigniew Kierzkowski Z., Bareła K.  i inni); Organizacja wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwo, przygotowane przez zespół z Polkowic, Włocławka, Poznania i Olsztyna w składzie Dariusz Jarosławski, Łukasz Kitłowski i Łukasz Iwański (opieka naukowa: Piotr Tarłowski, Moez N’Sir i inni); Manuszkiewicz D., Kitłowski Ł. i inni (dyplomanci WSInf. Łódź-Włocławek), Archiwizacja dokumentów i interaktywna komunikacja medialna(opieka naukowa: Kierzkowski Z., Bareła K.).

II Międzyuczelnianej Konferencja Naukowa Studentów, Warszawa 14 maja 2009, Sesja problemowa: Interaktywna komunikacja medialna.  Nawiązuje się  do zagadnień przygotowywanych przez studentów:

–        na zajęcia warsztatowe XII Seminarium problemowego WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych (Włocławek 4-5 listopada 2009 – w przygotowaniu),

a także do opracowań studenckich przygotowywanych

–        do prezentacji podczas  Sesji tematycznej : Problematyka społeczeństwa informacyjnego – Budowa infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej dla nauki, techniki i gospodarki, Kongresu jubileuszowego SEP (Warszawa 2-4 września 2009 – w przygotowaniu).

 

Główne tezy:

Budowane systemy informacyjno-komunikacyjne i usługi wzajemnej (interaktywnej) wymiany danych cyfrowych określają nowe technologie współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi – technologie społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Society Technology). Tematyka i szczegółowe treści prezentowanych opracowań obejmują zagadnienia techniczne:

–        konfigurowanie struktur sieciowych i synteza międzysieciowych serwisów wirtualnej integracji zasobów informacyjnych,

–        budowa wspólnych przestrzeni informacyjnych, oparta na cyfryzacji,  archiwizacji i koordynacji przepływu dokumentów w środowisku sieciowych usług komputerowej wymiany informacji, jako różnorodnych wariantów tzw. wirtualnych systemów informacji przedmiotowej,

a także  zagadnień

–        prezentacji medialnej informacji przedmiotowej, dostosowywanej do sposobów myślenia człowieka,

wszystko zorientowane na potrzeby wirtualnej organizacji działań – WOD,   wirtualnej integracji współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi, a więc elementy rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Society Technology).

 

Autorzy opracowań szczegółowych:

Łukasz Iwański, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Dariusz Jarosławski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Wojciech Wasielewski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Sylwester Jędruszkiewicz, Studenckie Koło Naukowe WOD: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,

Błażej Abramek, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Mariusz Niedźwiecki, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Krzysztof Pieczarski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Danuta Manuszkiewicz, Studenckie Koło Naukowe WOD: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,  Instytut Informatyki,  Politechnika Łódzka,

 

 


[1] Sieć Laboratoriów Wirtualnej Organizacji Działań: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, [W]:  Porozumienie Konsorcjum w sprawie współdziałania w pracach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, Olsztyn, 22 września 2006, s. 1-5;

Porozumienie Konsorcjum ustala zasady współdziałania w Międzyuczelnianym temacie prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych pt. Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem prac jest również dalszy rozwój Laboratoriów WOD. Budowę Laboratorium WOD rozpoczęto w Politechnice Poznańskiej  w latach 1996-1998, we współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi: Gdańska, Kędzierzyna-Koźla, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry. W latach  2002-2004  współdziałanie podjęły ośrodki naukowe: Olsztyna i Polkowic. Prace koordynuje od roku 2006 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.

Maciej Skowronek
12