• z.polkowski@ujw.pl

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2009

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2009

 

II Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studentów

Warszawa 14 maja 2009

Sesja problemowa

Interaktywna Komunikacja Medialna

Studenckie Koła Naukowe WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań

Opieka naukowa:

Krzysztof Bareła, Zbigniew Kierzkowski,

Moez N’sir, Zdzisław Pólkowski, Piotr Tarłowski

 

Nawiązuje się  do zagadnień przygotowywanych przez studentów:


 

–        na zajęcia warsztatowe XII Seminarium problemowego WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych (Włocławek 4-5 listopada 2009 – w przygotowaniu),

a także do opracowań studenckich przygotowywanych

–        do prezentacji podczas  Sesji tematycznej : Problematyka społeczeństwa informacyjnego – Budowa infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej dla nauki, techniki i gospodarki, Kongresu jubileuszowego SEP (Warszawa 2-4 września 2009 – w przygotowaniu).

Główne tezy

Budowane systemy informacyjno-komunikacyjne i usługi wzajemnej (interaktywnej) wymiany danych cyfrowych określają nowe technologie współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi – technologie społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Society Technology). Tematyka i szczegółowe treści prezentowanych opracowań obejmują zagadnienia techniczne:

–        konfigurowanie struktur sieciowych i synteza międzysieciowych serwisów wirtualnej integracji zasobów informacyjnych,

–        budowa wspólnych przestrzeni informacyjnych, oparta na cyfryzacji,  archiwizacji i koordynacji przepływu dokumentów w środowisku sieciowych usług komputerowej wymiany informacji, jako różnorodnych wariantów tzw. wirtualnych systemów informacji przedmiotowej,

a także  zagadnień

–        prezentacji medialnej informacji przedmiotowej, dostosowywanej do sposobów myślenia człowieka,

wszystko zorientowane na potrzeby wirtualnej organizacji działań – WOD,   wirtualnej integracji współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi, a więc elementy rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Society Technology).

Autorzy opracowań szczegółowych:

Łukasz Iwański, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Dariusz Jarosławski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Wojciech Wasielewski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Sylwester Jędruszkiewicz, Studenckie Koło Naukowe WOD: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,

Błażej Abramek, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Mariusz Niedźwiecki, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Krzysztof Pieczarski, Studenckie Koło Naukowe WOD: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Danuta Manuszkiewicz, Studenckie Koło Naukowe WOD: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,  Instytut Informatyki,  Politechnika Łódzka,

 

 

 

 

Swobodny dostęp do dokumentów źródłowych

w strukturach wzajemnie powiązanych serwerów

i wirtualnej integracji zasobów

Łukasz Iwański

Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska,

Punktem wyjścia organizacji struktur interaktywnej komunikacji medialnej i użytkowania  międzysieciowych serwisów informacyjnych: IKM-MSI jest konsolidacja  środowiska rozproszonych serwerów i wirtualna integracja zasobów cyfrowych. Możliwa jest  budowa infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej środowiska komunikacji na wpół (semi) bezpośredniej opartej na międzysieciowych serwisach informacyjnych:  KsBO-MSI. 

Usługi infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej  konsolidowanych pamięci serwerów pozwalają realizować „swobodny dostęp do informacji przedmiotowej w środowisku wirtualnie archiwizowanych zasobów”.

 

Organizacja strukturalna i opis własności strukturalnych systemów IKM-MSI są podstawą budowy różnorodnych wirtualnych systemów informacji przedmiotowej: wiedzy osobowej, tematycznej zespołowej, czy także informacji przedmiotowej pozyskiwanej i przekazywanej w środowisku publicznych systemów informatycznych, informacji przedmiotowej pozyskiwanej i przekazywanej w środowisku tworzonych coraz powszechniej wirtualnych organizacji – przedsiębiorstw wirtualnych.

Zasady tworzenia i wymiany zasobów cyfrowych

Dariusz Jarosławski

Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska

W myśl definicji „zasady”, tworzenie i wymiana zasobów cyfrowych winny podlegać wypracowanym ustaleniom, które regulują te procesy. Jednakże po wnikliwym przeglądzie „stanu sztuki” (ang. state of art) i doświadczeniach w codziennej pracy inżyniera informatyki pojawia się nieodparte przekonanie o rozbieżnościach w podejściu do problematyki, zaś złe nawyki często stoją na przeszkodzie choćby tzw. „dobrym praktykom”, nie mówiąc już o standaryzacji. Dobrej jakości zasoby cyfrowe są składową wytworzonych obiektów cyfrowych (wyodrębnionych i zorganizowanych pod kątem umożliwienia ich wymiany i jak najlepszego wykorzystania) oraz metadanych, służących ich opisowi i zarządzaniu nimi. Dlatego w ramach interoperacyjności na wszystkich poziomach oraz uregulowań (m.in. prawnych) ustalanych na podstawie reguł gromadzenia i wymiany zasobów pomiędzy kooperującymi organizacjami i współpracującymi ludźmi, duży nacisk kładziony jest  obecnie na ustalenie zasad komputerowego przetwarzania informacji z zastosowaniem zaleceń praktycznych, które powstały jako masa krytyczna doświadczeń podczas tworzenia i organizowania cyfrowych kolekcji danych.
Szczególną uwagę poświęcono optymalizowanej konfiguracji środowiska narzędziowego wspomnianych procesów oraz właściwej parametryzacji zarówno potencjalnej konwersji analogowo-cyfrowej dokumentów źródłowych, jak i ewentualnych przekształceń postaci medialnej produktów cyfrowych pod kątem wymagań użytkowych. Środowisko takie powinno umożliwić nie tylko poprawne wytworzenie zasobu cyfrowego, ale również jego właściwe przetestowanie pod kątem zgodności z różnymi platformami oraz zachowanie do postaci dającej gwarancję późniejszego odtworzenia oraz dalszego rozwoju. Zapewnienie trwałości i użyteczności cyfrowych danych wymaga jednak opracowania strategii migracji oraz emulacji technologii ze względu na szybkie starzenie się sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
Podejście stwarzające szanse rozwojowi interaktywnej komunikacji medialnej, jak również zapobieżenia cyfrowym wykluczeniom w ramach różnorodności wykorzystywanych platform jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego, który powoduje, że dotychczas pojmowane przez nas struktury przechowywania i udostępniania informacji przestają mieć racje bytu, ustępując formom określanym jako zbiorcze, niejednokrotnie rozproszone kontenery danych, których format wykracza poza tradycyjne rozumienie pliku komputerowego (pojmowanego jako jednorodny  uporządkowany zbiór danych o ściśle określonych właściwościach), zatem należy je traktować jako wirtualne przestrzenie informacyjne wspólnej organizacji działań.

 

 

Koordynacja wymiany danych

w budowie wirtualnych systemach informacji przedmiotowej

Wojciech Wasielewski

Studenckie Koło Naukowe WOD: Politechnika Poznańska

 

Zarządzanie informacją odgrywa ważną rolę w budowie struktur interaktywnej komunikacji medialnej opartej na międzysieciowych serwisach informacyjnych: IKM-MSI. Modelowanie odpowiednich struktur zarządzania przepływem informacji przedmiotowej ułatwia tworzenie aplikacji przeznaczonych do organizacji współdziałania. Mechanizmy zarządzania informacją są głównymi składowymi nowych architektur systemów wirtualnej integracji zasobów cyfrowych realizowanych w środowisku partnerskich zasobów danych: architektur P2P, budowy różnorodnych wirtualnych systemów informacji przedmiotowej.

 

Z pewnością dobrym rozwiązaniem w budowie wirtualnych systemów informacji przedmiotowej jest korzystanie z usług infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej, konfigurowanej poprzez konsolidację serwerów archiwizacji zasobów cyfrowych i ich wirtualną integrację, opartą np. na rozwiązaniach SUN MicroSystems oraz VMware (wg rozwiązań proponowanych przez Vector On-Line – Poznań wraz DNS Polska – Kraków). Budowana w oparciu o taką architekturę infrastruktura IKM-MSI pozwala realizować  środowisko wzajemnej (interaktywnej) wymiany zasobów danych

 

Implementacja oprogramowania aplikacji zarządzania przepływem informacji polega na stosowaniu odpowiednich technik. Prosty i czytelny interfejs użytkownika oparty o sieć WWW umożliwia zdalny dostęp do zasobów systemów IKM-MSI. Zdalny dostęp do zasobów cyfrowych ułatwiają tez interfejsy systemów operacyjnych. W koordynacji wykorzystuje się protokół HTTP oraz  własności strukturalne oraz dynamiczne modeli hipertekstowej organizacji wirtualnie integrowanych zasobów cyfrowych – dokumentów niezbędnych w kreowaniu różnych kategorii informacji przedmiotowej. Korzystanie z języków HTML, PHP i innych może zapewniać rozszerzalność budowanych systemów koordynacji przepływu informacji, gdy pojawią się nowe usługi (serwisy) informacyjne.

Prezentacja medialna informacji przedmiotowej

Sylwester Jędruszkiewicz

Studenckie Koło Naukowe WOD: Wyższa Szkoła Informatyki w  Łodzi

Prezentacja informacji przedmiotowej odgrywa ważną rolę w strukturach interaktywnej komunikacji medialnej. Jednak stworzenie prezentacji medialnej wymaga znajomości wielu zagadnień dotyczących montażu rysunków, obrazów, dźwięku, tworzenia animacji, a także wzbogacania prezentacji medialnej o składową medialną informacji, jaką jest dźwięk. Poprawna obróbka medialna informacji przedmiotowej (rysunku, obrazu, animacji, dźwięku) napotyka na szereg problemów realizacyjnych. Odpowiednią realizacją np. dźwięku i obrazu żądzą podobne mechanizmy (prawa fizyczne) jak w przypadku realizacji dźwięku na sprzęcie analogowym (filtracja grzebieniowa, powstawanie szumów, przesterowania przydźwięki, zakłócenia, brak konwersji do mono itp). Przy realizacji wideo powstaje z kolei niezgodność interlejsu, niedostateczne oświetlenie, brak stabilizacji kamery itp.

 

Do stworzenia prezentacji medialnej niezbędne jest odpowiednie środowisko narzędziowe. Można je podzielić na sprzętowe  i programowe. Ideą tworzenia prezentacji medialnej jest przetwarzanie danych, które w początkowej fazie pojawiają się jako obraz, tekst, rysunek, zdjęcia, film itp., następnie w procesie cyfryzacji zostają one zamienione na dane cyfrowe, a one ulegają przetworzeniu zgodnie z opracowywanymi scenariuszami prezentacji informacji.

 

Dane cyfrowe mogą tworzyć m. in. uporządkowane klatki filmu lub animacje. Wtedy całość trzeba wypełniać ścieżką dźwiękową, która z kolei jest tworzona w oddzielnym toku czynności. Wszelkie słowo lektorskie, dźwięki ożywiające animację oraz muzyka podlegają cyfryzacji na dane cyfrowe i przetworzeniu. Dzięki odpowiednim narzędziom ścieżka wideo i dźwięk stają się jednym integralnym utworem. Implementacja środowiska narzędziowego polega na stosowaniu różnych technik i metod prezentacji. Jako uwieńczenie syntezy metod i technik wideo oraz realizacji dźwięku opracowano m. in. krótkometrażówki pt.  Stop przemocy wobec dzieci! Atrakcyjność problemów KIO„. Wykorzystuje się nieruchomy obraz jako animację z wykorzystaniem metody rozmycia, tworząc tym samym efekt głębi. Synchronizacja dźwięku i obrazu pozwala na tworzenie nowych obiektów. Rola dźwięku nie ogranicza się tylko do tworzenia tła, ale tworzy nastrój i jest zapowiedzią nadchodzącej sceny (por.: Stop przemocy wobec dzieci!). Prezentacja medialna jest również nośnikiem informacji (por. prezentacja medialna problematyki KIOD), pełniąc rolę reporterską i reklamową.

 

Prezentacja medialna swymi korzeniami sięga pokazu „slajdów” za pomocą rzutnika. Wówczas podstawowym źródłem informacji był tekst, rysunek, fotografia i znak graficzny (różnego rodzaju strzałki, logotypy itp.).  Wszelkie rysunki, fotografie zdjęcia i tekst po zaimportowaniu do programu PowerPoint tworzy znaną wszystkim prezentację medialną (poziom I).

 

Użycie tych samych obiektów w edytorze wideo lub w programie do animacji tworzy prostą animację mającą jeszcze cechy pokazu „slajdów” (poziom II).

 

Zapis ścieżki z komentarzem lektora i wprowadzenie do prezentacji efektów dźwiękowych stwarza już dość zaawansowany przekaz (poziom III). Dodatkowym atutem takiej prezentacji jest możliwość stworzenie własnej muzyki, której realizacja może mieć trzy grupy, muzyka generowana (midi), muzyka samplowana (z próbek dźwiękowych „sampli”) oraz muzyka instrumentalna (do niej zalicza się również muzykę wokalną, jako, że głos jest również instrumentem i realizacja przebiega w podobnym toku realizacyjnym). Do tworzenia nagrań można stosować wszystkich sposobów jednocześnie, w zależności jakie nagrania tworzymy (poziom IIIa).

 

 

Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych

w środowisku informacyjnym współdziałających serwerów sieciowych

 

Błażej Abramek

Studenckie Koło Naukowe WOD:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Użytkowanie komputerów w środowisku sieciowym rodzi wiele nowych zadań stawianych przed informatykami, a dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Mówi się  o systemach uwarunkowanego bezpieczeństwa, czyli takich, w których błąd w funkcjonowaniu może doprowadzić do poważnych skutków – naruszenia tajemnicy zakładu pracy, wielkich strat materialnych lub naruszenia dóbr osobistych.

 

Rozwiązywanie problemów ochrony systemów wymaga wyróżniania rodzajów  zagrożeń (narażeń). Klasyfikacje zagrożeń przeprowadza się według różnych kryteriów.  Z tego powodu istnieje kilka ich podziałów. Zagrożenia mogą być: bierne (nieuprawnione ujawnienie informacji, jak np. nasłuch, analiza ruchu w sieci, emisja ujawniająca) i aktywne (czynne oddziaływanie na system informatyczny, np. modyfikacje, niszczenie informacji, dezinformacja, nieuprawnione zwiększanie możliwości terminala itd.). Działania bierne są najczęściej etapem przygotowawczym, mającym miejsce przed działaniem aktywnym. Z kolei ze względu na źródło zagrożenia mogą być one: wewnętrzne (dokonywane przez legalnych użytkowników systemu, należą do najbardziej niebezpiecznych) i zewnętrzne (dokonywane przez zewnętrznych użytkowników, to na przykład udawanie legalnych użytkowników, modyfikacje informacji itd.) Ponadto istnieje podział na zagrożenia przypadkowe, czyli powodowane działaniem nieumyślnym osób korzystających z systemu (brak wiedzy, roztargnienie) bądź błędami oprogramowania, awariami sprzętu, i celowe (umyślne) – to znaczy świadomie mające na celu zniszczenie lub unieruchomienie systemu. Oczywisty jest także podział zagrożeń na: sprzętowe – powodowane przez błędy i awarie sprzętu komputerowego – i programowe – powstałe przez błędy i awarie oprogramowania lub świadomą ingerencję w oprogramowanie.

 

W opracowaniu prezentuje omawiane zagrożenia oraz metody zabezpieczania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem  stosowania w organizacjach wirtualnych oraz instytucjach edukacyjnych.

 

Agregacja zasobów cyfrowych

w strukturach wzajemnie powiązanych serwerów sieciowych

 

Mariusz Niedźwiecki

Studenckie Koło Naukowe WOD:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

Postępująca globalizacja oraz rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych zmieniają funkcjonowanie organizacji i instytucji przyszłości. Chcąc dostosować się do wymogów otoczenia XXI wieku, które określane jest jako otoczenie turbulentne, organizacje muszą poddać się zmianom transformacyjnym w kierunku uzyskania statusu organizacji elastycznych (posiadających elastyczne struktury), zdolnych do pro aktywnej reakcji na jego zmiany.

 

W opracowaniu prezentuje opis analizy struktur sieciowych na świecie. Szczególna uwaga autora została skupiona na identyfikacji konfiguracji struktur sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów serwerów, przełączników sieciowych, punktów dostępowych oraz innych urządzeń.

 

Ponadto przyjęto, że kluczowym elementem struktur sieciowych jest medium transmisyjne. Zastosowany rodzaj medium ma istotny wpływ na rozwój struktury w sposób elastyczny przy zachowaniu dotychczasowych parametrów.

 

Serwisy internetowe sieci laboratorium WOD

Krzysztof Pieczarski

Studenckie Koło Naukowe WOD:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki w Polkowicach

 

Rozważa się zagadnienia związane z tworzeniem serwisów internetowych przy wykorzystaniu PHP, MySQL, JavaScript, CSS. Scharakteryzowano wybrane serwisy internetowe.

 

Przedstawiono podejście do tworzenia serwisów internetowych Laboratorium WOD. Obejmują to: system menu wraz z odnośnikami do poszczególnych Kół Naukowych, partnerskich  w realizacji zadań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań  Koła WOD w Polkowicach. Aktualnie serwis internetowy został zaimplementowany za pomocą techniki CSS. Wykorzystywane są tabele i ramki do formatowania tekstu,  natomiast menu główne  wykorzystuje skrypt JavaScript. Do dalszej implementacji zaplanowano skrypty: system logowania i zarządzania kontami, system dodawania postów dla kont administratorskich, skrypt galerii zdjęć, system odnośników do poszczególnych Laboratoriów WOD, forum dla użytkowników portalu, system prywatnych wiadomości, bezpośredni czat za pomocą shoutbox’a,internetowa bazę o informacjach o członkach Koła WOD.

 

Połączenie skryptów PHP, Javascript z dodatkowym wsparciem technik CSS i HTML pozwala tworzyć przejrzyste i wygodne serwisy internetowego. Opracowane serwisy mogą być wykorzystywane w usprawnianiu wzajemnego przekazywania wiedzy w procesie nauczania.

 

 

Sieciowe serwisy informacyjne dostępu do opisu prac dyplomowych

Danuta Manuszkiewicz

Studenckie Koło Naukowe WOD:

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,  Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

 

Odpowiednio zbudowane serwisy informacyjne w strukturach sieciowego archiwizowania dokumentów mogą być przydatne we wspomaganiu nowych, pojawiających się coraz powszechniej, form wirtualnego współdziałania. Ułatwiają one bowiem sprawnie przekazywać i wzajemnie wymienianie, także zdalnie, informacji przedmiotowej. Budowane mogą być systemy, zarówno wirtualnego współdziałania, jak i zdalnego uczestnictwa – e-Uczestnictwa, w różnorodnych nowych strukturach wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań – WOD.

 

Zbudowano (por. I  Krajowa Konferencja Naukowa Studentów, IX KOS, Warszawa, 2008) eksperymentalną strukturę archiwizacja i dostępu do opisów prac dyplomowych.

Opisy są przedstawiane na różnych (czterech) poziomach szczegółowości: streszczenie, pełny tekst, animacja sposobów dostępu  do informacji w sieciowej strukturze współdziałania.

 

Opracowane sieciowe struktury okazuję się wygodnym narzędziem cyfrowej organizacji współdziałania. Ilustrują one sposób podejścia do syntezy międzysieciowych serwisów informacyjnych

 

Opracowanie opisu Sesji problemowej:

Interaktywna Komunikacja Medialna

Zbigniew Kierzkowski i Piotr Tarłowski

Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, maj 2009

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek

Leave a Comment