• z.polkowski@ujw.pl

Statut

Statut

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO WIRTUALNEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

 

I. Ogólnie o kole Wirtualnej Organizacji Działań

1. Podstawą prawną działalności koła Wirtualnej Organizacji Działań, zwanego dalej Kołem Naukowym, jest statut koła WOD.

2. Głównym celem Koła Naukowego jest popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki, mechatroniki oraz elektroniki w środowisku studenckim. Szczególny nacisk został położony na kwestie związane z wirtualizacją.

3. Koło Naukowe nie ma osobowości prawnej.

4. Nadzór naukowy nad działalnością koła WOD sprawuje prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski.

5. Opiekunem koła WOD jest dr inż. Zdzisław Pólkowski.

 

II. Nazwa, siedziba, cele Koła Naukowego WOD

1. Koło Naukowe działa przy budynku Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

 

III. Cele Koła Naukowego i sposoby ich realizacji

1. Nazwa koła: Koło Naukowe Wirtualnej Organizacji Działań (skrót WOD) wynika z faktu, że członkowie Koła Naukowego podejmują działania o charakterze naukowym w odniesieniu do spraw związanych z wirtualizacją.

3. Siedzibą Koła Naukowego WOD jest Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

2. Celem Koła Naukowego jest:

a) rozwój zainteresowań z zakresu informatyki, mechatroniki, prowadzenia i zarządzania projektem informatycznym, elektroniki oraz środowiska wirtualnego systemów informatycznych,

b) stwarzanie form i warunków sprzyjających pracy naukowej studentów, wymiany myśli i poglądów,

c) wyrażanie własnych poglądów, pomysłów i myśli z zakresu informatyki przez uczestników koła,

d) realizacja projektów informatycznych użytecznych publicznie,

e) prezentowanie dorobku Koła Naukowego podczas seminariów naukowych i wystaw na uczelni,

f) redagowanie publikacji o charakterze naukowym: artykuły, postery, publikacje elektroniczne.

3. Cele wymienione w pkt. 2. będą realizowane poprzez:

– rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej wśród zainteresowanych studentów biorących czynny udział w działalności koła,

– rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów podczas spotkań koła,

– organizowanie i rozwijanie szeroko pojętej kultury technicznej,

– rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła,

– organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach, odczytach, wykładach, kursach, zjazdach i konferencjach naukowych i dydaktycznych,

– współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, firmami, instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,

– promowanie działalności Koła Naukowego WOD oraz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Polkowicach.

 

IV. Zasady członkostwa

1. Członkiem Koła Naukowego może być każdy student DWSPiT, który jest zainteresowany problematyką będącą przedmiotem działalności Koła Naukowego WOD, uznający statut Koła Naukowego.

2. Tytuł członka honorowego Koła Naukowego zostaje nadany osobie na wniosek opiekuna naukowego, lub Władz Koła Naukowego zatwierdzonego zwykłą większością głosów.

3. Student przestaje być członkiem Koła Naukowego w przypadku:

– zaniechania udziału w pracach Koła Naukowego,

– zaburzania naukowej atmosfery i lekceważenia pracy Koła Naukowego,

– skreślenia z listy studentów,

– w przypadku istotnego naruszenia zasad współżycia społecznego.

 

V. Władze koła i zakres kompetencji

1. Pracą Koła Naukowego kierują władze Koła Naukowego w porozumieniu z opiekunem.

2. Władze Koła Naukowego stanowią:

– Przewodniczący,

– Wiceprzewodniczący.

3. Do obowiązków władz Koła Naukowego należy:

– zapewnienie właściwego działania Koła Naukowego WOD,

– kierowanie pracą Koła Naukowego w porozumieniu z opiekunem Koła Naukowego,

– właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w trakcie pracy Koła Naukowego,

– współpraca z opiekunem Koła Naukowego i władzami Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,

– współpraca ze studentami zagranicznymi w ramach programu Erasmus.

4. Jeżeli Przewodniczący, z niezależnych od siebie przyczyn nie może w pełni realizować powierzonych mu zadań, powinien przekazać swoją funkcję Wiceprzewodniczącemu.

 

VI. Zmiany Statutu

1. Zmiany statutu uchwalane są podczas spotkania członków Koła Naukowego większością (dwóch trzecich) głosów, w obecności co najmniej 50% liczby członków Koła Naukowego Wirtualnej Organizacji Działań, na uzasadniony wniosek władz Koła Naukowego ogłoszony na poprzedzającym spotkaniu.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie decydujący głos ma:

a) Opiekun Koła – dr inż. Zdzisław Pólkowski

b) Zarząd Koła:

 – przewodniczący: Damian Masalski,

 – wiceprzewodniczący: Maciej Skowronek,

 – sekretarz: Łukasz Zalewski.

d.masalski
d.masalski

Leave a Comment