• z.polkowski@ujw.pl

XV Seminarium problemowe WOD

XV Seminarium problemowe WOD

XV Seminarium problemowe WOD

UCZĄCE SIĘ SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNE

Łódź, 17–19 kwietnia 2013 r.

  PATRONAT HONOROWY

Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

ZESPÓŁ HONOROWY

dr Ryszard Banajski – Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii – TNP, prof. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP, prof. Zdzisław Kowalczyk – JM Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, prof. Andrzej Nowakowski – JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.  

PRZEWODNICZĄCY SEMINARIUM

prof. Zbigniew Kierzkowski – WSIiU w Łodzi

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

prof. Liliana Buczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka & WSInf w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak – Prorektor ds. Nauki WSIiU w Łodzi, prof. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska, prof. Zbigniew Kierzkowski –Sieć Laboratoriów WOD: Łódź–Olsztyn–Polkowice–Poznań (Koordynator), WSIiU w Łodzi & Politechnika Poznańska, dr inż. Janusz Kleban – Politechnika Poznańska, dr Lucyna Kwiatkowska – OWSIiZ w Olsztynie, dr inż. Jan Kwiatkowski – Politechnika Wrocławska, prof. Edward Nawarecki – AGH Kraków & WSIiU w Łodzi, dr Włodzimierz Olszewski – DWSPiT – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. Tadeusz Pankowski – Politechnika Poznańska, prof. Wojciech Popławski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, prof. Kazimierz Wenta– Uniwersytet Szczeciński & Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.

 

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY

Aniela Bednarek – Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Przewodnicząca Zespołu, Andrzej Boroń – Sekretarz Generalny ZG SEP, Janusz Kowarski – Zespół Szkół Technicznych w Kole, Włodzimierz Olszewski –Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Janusz Żwirko – Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.  

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Janusz Źwirko – Kanclerz OWSIiZ w Olsztynie, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego, Marek Adamowicz – OWSIiZ w Olsztynie, Marzena Hermańska – sekretarz organizacyjny, Małgorzata Gregorczyk – Zarząd Główny SEP – sprawy koordynacji współdziałania organizacji patronackichZbigniew Kierzkowski – WSIiU w Łodzi – przewodniczący SeminariumLucyna Kwiatkowska – Prorektor ds. kształcenia OWSIiZ w Olsztynie, Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, Piotr Tarłowski – WSIiU w Łodzi – sekretarz naukowy Seminarium, Marcin Kwaśnik – Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego WOD WSIiU w Łodzi.  

SEKRETARIAT

Marzena Hermańska – Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, tel. 89 534 32 03 w. 33, fax. 89 534 33 20, e–mail: marzena.hermanska@owsiiz.edu.pl; Piotr Tarłowski – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, e-mail: piotr.tarlowski@put.poznan.pl  

PRZEDMIOT I CELE XV SEMINARIUM WOD

Następstwem rozwoju badań nad wirtualną (cyfrową) organizacją działań (WOD) i wzrastających potrzeb społecznych w tym zakresie jest kształtowanie się „świata cyfrowego”. Oznacza on pojawienie się w strukturach wirtualnego środowiska informacji nowej rzeczywistości – organizacji wirtualnych instytucji, wirtualnych przedsiębiorstw oraz różnorodnych wirtualnych społeczności informacyjnych. Dla istnienia i dalszego rozwoju świata cyfrowego bardzo istotny jest postęp w metodyce WOD połączony z analizą konsolidacji technologii i humanistyki, które towarzyszą procesom przemian strukturalnych organizacji społeczeństwa. Procesy te prowadzą do sytuacji, w której technologie kształtują różnorodne struktury społeczności informacyjnych. Przemiany mają charakter wieloaspektowy i wpływają na nie w równym stopniu czynniki technologiczne i humanistyczne. Czynniki technologiczne oznaczają budowę nowoczesnej infrastruktury informatycznej i tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych (partnerskich zasobów cyfrowych) dla wirtualnej organizacji działań. Czynniki humanistyczne uwzględniają wzrost znaczenia podmiotowego udziału człowieka (czynniki udziału ludzi) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji (czynniki organizacyjne) działań kooperacyjnych. Wzrastająca powszechność stosowania technologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań i upowszechnianie kompetencji informacyjnych w strukturach społeczności informacyjnych prowadzi do nabywania przez te społeczności zdolności do „uczenia się”, a więc do powstania struktur „uczących się społeczności informacyjnych”. Nawiązuje do tego temat główny XV Seminarium problemowego WOD. Celem Seminarium jest wzbogacenie zestawu pojęć podstawowych dla opisu wirtualnych sposobów organizowania i modeli społeczności informacyjnych, albowiem – w związku z cyfryzacją – następują gwałtowne przemiany form nauczania i pracy zawodowej, zachowań ludzi w świecie cyfrowym, form kształcenia, organizacji współpracy osób, a także współdziałania zespołów, instytucji i przedsiębiorstw. Wirtualne organizacje nabierają specjalnych przymiotów, które czynią z nich ośrodki nowoczesnej kultury. Istota przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką, uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań.    

PROGRAM SEMINARIUM

Dzień pierwszy – środa, 17 kwietnia 2013 r.

Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie,

10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 25,

18.00–19.00

Spotkanie organizacyjne

 

 

Dzień drugi – czwartek, 18 kwietnia 2013 r.

 

Miejsce: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie,

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, sala 314, II piętro

  8.30–9.30 Rejestracja Uczestników   9.30 – 11.00

Otwarcie

Przedmiotem wystąpień i prezentacji wprowadzających w ramach XV Seminarium problemowego WOD jest syntetyczne omówienie badań nad rozwojem metodyki wirtualnej organizacji działań i technologii społeczeństwa informacyjnego, w których uczestniczy wiele ośrodków. Mają one znaczenie dla kształtowaniu różnorodnych struktur społeczności informacyjnych, a także diagnozowania procesów przemian organizacyjnych, gospodarczych i społecznych w środowisku „świata cyfrowego”. Do opisu tego świata niezbędne jest wypracowanie nowych pojęć. Z wielkim uznaniem należy powitać obecne z nami osobistości, a w szczególności Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, JM prof. Zdzisława Kowalczyka, Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, JM prof. Andrzej Nowakowski, Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, mgra inż. Andrzeja Boronia, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dra Ryszarda Banajskiego, Prezesa Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Ich obecność świadczy o zainteresowaniu czynników oficjalnych dyskutowanymi w ramach Seminariów WOD zagadnieniami i docenianiu wagi „świata cyfrowego” dla rozwoju nauki, technologii i gospodarki. Bez Ich osobistego zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie XV Seminarium.   Powitania:

prof. Zdzisław Kowalczyk

JM Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Jacek Protas

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wystąpienia

Czynniki społeczne w rozwoju struktur obliczeniowych

prof. Andrzej Nowakowski, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Poszukiwanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

prof. Jerzy Barglik, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mgr inż.

Andrzej Boroń, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Interdyscyplinarność badań nad społeczeństwem informacyjnym

dr Ryszard Banajski, Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii

Wprowadzenie TECHNOLOGIE CYFROWE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE Temat główny prezentacji: Rozwój gospodarczy, kulturowy, postawy osobowe i społeczne człowieka Prowadzący: prof. Jerzy Czerbniak, dr Lucyna Kwiatkowska Prezentacje: Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne organizacji działań

prof. Zbigniew Kierzkowski – Przewodniczący XV Seminarium

  Kultura informacji w świecie cyfrowym

ks. dr Edward Wieczorek

  Kulturotwórcze funkcje edukacji w społecznościach lokalnych

dr Włodzimierz Olszewski

11.00 – 11.30 Przerwa KAWOWA 11.30 – 14.00  

Sesja problemowa I

INFRASTRUKTURA, APLIKACJE, INTERAKCJA

Przedmiotem Sesji pierwszej XV Seminarium problemowego WOD są badania nad składowymi przedsięwzięć informatycznych (PI) jako środowiska komputerowego i komunikacyjnego kształtujących się społeczności informacyjnych. Prezentacje:

 

Architektury i zastosowania systemów gridowych

prof. Leszek Borzemski, dr inż. Jan Kwiatkowski

Badanie składowych i synteza usług gridowej infrastruktury komunikacyjnej

dr inż. Janusz Kleban

Tworzenie struktur partnerskich zasobów cyfrowych

prof. Tadeusz Pankowski

 

Panel dyskusyjny

Temat główny dyskusji:

INTELIGENTNE METODY KOMPUTEROWE I MODELOWANIE

STRUKTUR WIRTUALNYCH

  Prowadzący: prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, prof. Edward Nawarecki, prof. Jerzy Wtorek Uczestnicy dyskusji: Środowisko dla realizacji usług i alokacji zasobów dr inż. Jan Kwiatkowski Funkcje informacyjne sieci globalnej prof. Grzegorz Dobrowolski, prof. Edward Nawarecki Modelowanie niekompletnych informacji dr Jerzy Bartoszek Metodyka tworzenia przemysłowych rozwiązań innowacyjnych prof. Stanisława Kluska-Nawarecka, dr Dorota Wilk-Kołodziejczyk

 

 

KONFIGUROWANIE NOWOCZESNEJ

INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA WIRTUALNEJ

ORGANIZACJI DZIAŁAŃ KOOPERACYJNYCH

  Prezentacje:

Platforma Informatyczna: Technologia, Edukacja i Badania, Wiedza, Innowacje (TEWI)

prof. Liliana Byczkowska-Lipińska – Projekt europejski, Działania 2.3: Lider Konsorcjum: Politechnika Łódzka; Uczestnicy: Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka; Partnerzy: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Interaktywna komunikacja bezpośrednia oparta na usługach wideokonferencyjncyh w środowisku tablic multimedialnych

mgr inż. Michał Bednarski – Dyrektor Zarządzający, mgr inż. Marek Nowowiejski – Menadżer Produktu, PROMEDIO Innowacyjne technologie w komunikacji

 

BUDOWA ZAPLECZA BADAWCZO–ROZWOJOWEGO

  Omówienie wybranych prac eksperymentalnych SKN WOD

inż. Marcin Kwaśniak, mgr inż. Piotr Tarłowski, dr inż. Zdzisław Pólkowski

Autorzy prezentują syntetyczne opisy wybranych zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, rozwiązań eksperymentalnych, bazujących na stosowaniu technologii WOD, które są rezultatem wybranych prac Studenckich Kół Naukowych (SKN) WOD Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Wybrane opracowania: Projektowanie aplikacji dostępu do kolekcji dokumentów cyfrowych w strukturach internetowych centrów informacyjnych

inż. Marcin Kwaśniak

Projektowanie gridowych usług informacyjnych

inż. Patryk Patucha

Koordynacja przepływu informacji w strukturach partnerskich zasobów cyfrowych

mgr inż. Piotr Tarłowski

Ochrona wirtualnego środowiska informacji: Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych Łukasz Tkacz Współpraca wirtualna: Infrastruktura, webinaria dr inż. Zdzisław Pólkowski   14.00 – 15.30 Przerwa OBIADOWA 15.30 – 18.30  

Sesja problemowa II

POWINNOŚCI PODMIOTÓW

W STRUKTURACH SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNYCH

Przedmiotem Sesji drugiej jest prezentacja badań nad „relacjami między technologią i humanistyką w społecznościach informacyjnych” rozpatrywanych z dwóch punktów widzenia: czynników organizacyjnych – organizacji działań kooperacyjnych w wirtualnej przestrzeni informacyjnej oraz podmiotowego udziału ludzi – dyskursu etycznego o zachowaniach człowieka i postępowaniu organizacji w świecie cyfrowym.   Prezentacje Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę

prof. Leszek Kiełtyka

W kierunku koordynacji działań w świecie cyfrowym

dr Ryszard Banajski

Zachowania osobowe i społeczne człowieka w świecie cyfrowym

ks. dr Witold Dorsz

    PANEL DYSKUSYJNY 1.

Temat główny dyskusji:

SKUTKI GOSPODARCZE CYFRYZACJI

Prowadzący: mgr Paweł Lulewicz, prof. Marian Niedźwiedziński, prof. Wojciech Popławski Uczestnicy dyskusji:

Wirtualizacja przedsiębiorstw jako efekt cyfryzacji gospodarki

prof. Wojciech Popławski, dr Urszula Słupska

Elektroniczne współdziałanie w strukturach gospodarczych

prof. Marian Niedźwiedziński

Rozwój innowacyjnego biznesu

mgr Paweł Lulewicz

Kryteria doboru uczestników oraz kompetencje w projektowaniu przedsięwzięć gospodarczych opartych na wiedzy

prof. Ryszard Walkowiak

Usługi cyfrowe w przemianach struktur gospodarczych

mgr inż. Marek Adamowicz

Integracja procesowo-biznesowa współdziałania organizacji w środowisku systemów informatycznych: Studium przypadku

dr inż. Zdzisław Półkowski

  PANEL DYSKUSYJNY 2.

Temat główny dyskusji:

SKUTKI SPOŁECZNE CYFRYZACJI

Prowadzący: mgr inż. Maciej Bułkowski, prof. Halina Gajdamowicz, ks. dr Jacek Zieliński Uczestnicy dyskusji:

Organizacja cyfrowego współdziałania w strukturach społeczności informacyjnych: Osiągnięcia i oczekiwania regionu warmińsko-mazurskiego

mgr inż. Maciej Bułkowski

Zasada podmiotowości w kontekście nowoczesnych środków technicznych

prof. Halina Gajdamowicz

Skutki osobowe i społeczne stosowania umiejętności komputerowych

prof. Jerzy Czerbniak

O dyskursie etycznym w świecie cyfrowym

ks. dr Jacek Zieliński

Informacja i komputery w środowisku pracy i codzienności

dr Halina Klepacz, Monika Paprzycka

20.00 Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, 10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 25, Spotkanie wieczorne   Dzień trzeci – piątek, 19 kwietnia 2013 r. Miejsce: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, sala 314, II piętro   09.00–11.30

Sesja problemowa III

PRZEMIANY STRUKTURALNE NAUCZANIA

Przedmiotem Sesji trzeciej jest tematyka badań i nauczania w zakresie organizacji i użytkowania struktur wirtualnego środowiska informacji, z punktu widzenia kształtowania umiejętności informacyjnych, kompetencji społecznych (umiejętności organizacji i koordynacji prac zespołowych), nowych form pracy zawodowej. Uwzględnione są także wieloaspektowe uwarunkowania w tworzeniu kierunków kształcenia, zorientowanych komputerowo na zarządzanie wiedzą, takich jak zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, edukacja informatyczna i techniczna oraz inne (planowane).  Prezentacje Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę

prof. Leszek Kiełtyka

Użyteczność informacji cyfrowej w nauczaniu

prof. Elżbieta Perzycka

Technologie informatyczne w procesie szkolnego nauczania i wychowania

mgr inż. Zbigniew Talaga

Dylematy oceny jakości kształcenia

dr Monika Stachowiak-Kudła

PANEL DYSKUSYJNY 1.

Temat główny dyskusji:

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH

  Prowadzący: prof. Alicja Kicowska, prof. Janusz Lipiński, prof. Kazimierz Wenta Uczestnicy dyskusji:

Wartościowanie umiejętności komputerowych

dr inż. Jacek Pulwarski

Tworzenie schematów encyklopedii wiedzy przedmiotowej w strukturach współdziałania międzyuczelnianego

dr Luis Ochoa Siguencia

Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie wiedzy

prof. Kazimierz Wenta

Przemiany programowe nauczania informatyki w oświacie

mgr inż. Zbigniew Talaga

Technologie cyfrowe w przemianach pracy szkoły

mgr Janusz Kowarski

Przemiany treści i form nauczania informatyki w szkołach wyższych:

  1. Przemiany programowe kształcenia na kierunku informatyka

dr Jerzy Bartoszek, prof. Zbigniew Kierzkowski

  1. Informatyka w kształceniu na różnych kierunkach studiów

prof. Zbigniew Kierzkowski, mgr inż. Hanna Kleban, mgr inż. Piotr Tarłowski

Powszechne użytkowanie komputerów: Tematyka szkoleń

mgr inż. Piotr Tarłowski

  11.30. – 12.00 Przerwa KAWOWA 12.00–13.30 PANEL DYSKUSYJNY 2.

Temat główny dyskusji:

TWORZENIE NOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH KIERUNKÓW BADAŃ I KSZTAŁCENIA

Prowadzący: prof. Krzysztof Kaliński, dr Włodzimierz Olszewski, mgr inż. Janusz Moos Uczestnicy dyskusji:

Interdyscyplinarność w projektowaniu i bezpiecznej eksploatacji wybranych obiektów transportowych

kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk

Inżynieria wytwarzania i inżynieria ekonomiki przemysłu w strukturze fabryki przyszłości

prof. Zbigniew Kierzkowski

Techniczne zastosowania Internetu

dr inż. Janusz Kleban

Mechatronika czyli produkcja i eksploatacja złożonych obiektów technicznych

prof. Krzysztof Kaliński, dr inż. Marek Chodnicki, dr inż. Krzysztof Jasiński

Innowacyjne rozwiązania techniczne edukacji mechatronicznej

mgr inż. Janusz Moos

Wspieranie szkolnych systemów uczenia się na odległość

mgr inż. Anna Koludo

13.30

PODSUMOWANIE

zakończenie seminarium

Wystąpienia  

Integralność rozwoju i kreatywność w działaniu Uczelni podstawą wdrażania systemu reformy szkolnictwa wyższego

Aniela Bednarek, Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

w Łodzi

Przedsiębiorczość i technika w przemianach społeczności lokalnych

Włodzimierz Olszewski, Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Janusz Źwirko

Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Relacje między technologią i humanistyką w społecznościach informacyjnych

Zbigniew Kierzkowski, Przewodniczący XV Seminarium problemowego WOD

  14.30. OBIAD        

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek

19 Comments so far

michael kors outletPosted on  4:32 pm - gru 16, 2018

I am also writing to let you understand of the remarkable encounter my wife’s daughter found viewing your site. She even learned numerous things, which include how it is like to have an amazing coaching character to let other folks just know some multifaceted topics. You truly surpassed my expected results. Thanks for providing such informative, safe, educational and even cool tips about that topic to Evelyn.
michael kors outlet [url=http://www.michaelkors-outletonlines.us.com]michael kors outlet[/url]

pure boostPosted on  4:07 am - gru 21, 2018

Thank you for all of your effort on this web page. Kate enjoys engaging in internet research and it is obvious why. Most people learn all about the dynamic means you produce important tips and hints on this blog and therefore inspire response from website visitors on this issue so our favorite girl is certainly discovering a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You’re doing a fantastic job.
pure boost

nike polo shirtsPosted on  11:21 am - gru 22, 2018

I needed to create you the very little remark to thank you yet again for your personal pleasant secrets you have contributed above. It is wonderfully generous of people like you giving extensively all that numerous people might have supplied as an ebook to get some profit for themselves, specifically considering the fact that you could possibly have tried it in case you desired. The suggestions additionally served like the good way to comprehend most people have a similar interest like mine to figure out good deal more on the subject of this matter. I think there are a lot more pleasant opportunities in the future for those who read your site.
nike polo shirts

golden goosePosted on  5:06 pm - gru 23, 2018

I definitely wanted to jot down a simple message to appreciate you for those wonderful advice you are sharing at this website. My time-consuming internet investigation has at the end been honored with beneficial facts and strategies to exchange with my partners. I ‚d point out that we readers are very much lucky to live in a superb place with so many brilliant individuals with beneficial basics. I feel quite lucky to have come across your entire webpages and look forward to some more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for all the details.
golden goose

nike roshePosted on  5:54 pm - gru 24, 2018

Thank you for your own efforts on this web page. Debby delights in making time for internet research and it is obvious why. My partner and i notice all regarding the dynamic manner you make advantageous guides via the blog and as well attract response from other people about this article and our own daughter is really discovering a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re carrying out a superb job.
nike roshe

michael kors salePosted on  1:26 pm - gru 26, 2018

I truly wanted to construct a comment so as to express gratitude to you for those great instructions you are showing on this site. My time consuming internet look up has at the end been compensated with professional facts to go over with my co-workers. I would admit that many of us website visitors are very much lucky to dwell in a useful website with very many outstanding individuals with helpful tricks. I feel very grateful to have come across your entire webpage and look forward to really more fabulous moments reading here. Thanks once again for a lot of things.
michael kors sale

yeezy boost 700Posted on  10:55 am - gru 27, 2018

I wish to point out my admiration for your generosity giving support to all those that really want assistance with this subject matter. Your personal dedication to getting the message up and down had been definitely helpful and has consistently helped guys like me to achieve their targets. Your personal invaluable guidelines signifies a great deal to me and much more to my office colleagues. Regards; from all of us.
yeezy boost 700

adidas nmdPosted on  9:33 pm - gru 29, 2018

I actually wanted to jot down a simple word in order to express gratitude to you for some of the precious tactics you are posting at this website. My long internet lookup has finally been honored with extremely good tips to exchange with my visitors. I ‚d admit that we website visitors actually are very much blessed to exist in a remarkable site with many lovely individuals with interesting guidelines. I feel extremely happy to have come across your website and look forward to many more fabulous minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.
adidas nmd

adidas ultra boost 3.0Posted on  12:53 am - gru 30, 2018

I’m commenting to let you know what a brilliant encounter my cousin’s child obtained checking your web page. She mastered some details, which included what it is like to possess an excellent helping mindset to make the mediocre ones really easily master specified tortuous things. You actually exceeded visitors’ desires. Thanks for offering such important, dependable, explanatory and unique tips about the topic to Gloria.
adidas ultra boost 3.0

foampositesPosted on  6:35 pm - gru 30, 2018

Thank you for every one of your efforts on this blog. My mom really likes engaging in investigations and it’s easy to understand why. My partner and i learn all of the lively means you provide good tricks by means of this blog and as well as attract participation from other ones on the article then our princess is actually understanding a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You’re performing a stunning job.
foamposites

kyrie 4Posted on  3:19 pm - gru 31, 2018

I enjoy you because of your entire effort on this blog. My mom really likes conducting investigations and it’s really obvious why. Almost all know all regarding the lively ways you provide important solutions via your web blog and in addition strongly encourage contribution from the others on the point plus my princess is really learning a great deal. Enjoy the rest of the year. You have been conducting a very good job.
kyrie 4

Leave a Comment