• z.polkowski@ujw.pl

XV Seminarium problemowe WOD

XV Seminarium problemowe WOD

XV Seminarium problemowe WOD

UCZĄCE SIĘ SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNE

Łódź, 17–19 kwietnia 2013 r.

  PATRONAT HONOROWY

Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

ZESPÓŁ HONOROWY

dr Ryszard Banajski – Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii – TNP, prof. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP, prof. Zdzisław Kowalczyk – JM Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, prof. Andrzej Nowakowski – JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.  

PRZEWODNICZĄCY SEMINARIUM

prof. Zbigniew Kierzkowski – WSIiU w Łodzi

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

prof. Liliana Buczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka & WSInf w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak – Prorektor ds. Nauki WSIiU w Łodzi, prof. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska, prof. Zbigniew Kierzkowski –Sieć Laboratoriów WOD: Łódź–Olsztyn–Polkowice–Poznań (Koordynator), WSIiU w Łodzi & Politechnika Poznańska, dr inż. Janusz Kleban – Politechnika Poznańska, dr Lucyna Kwiatkowska – OWSIiZ w Olsztynie, dr inż. Jan Kwiatkowski – Politechnika Wrocławska, prof. Edward Nawarecki – AGH Kraków & WSIiU w Łodzi, dr Włodzimierz Olszewski – DWSPiT – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. Tadeusz Pankowski – Politechnika Poznańska, prof. Wojciech Popławski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, prof. Kazimierz Wenta– Uniwersytet Szczeciński & Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.

 

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY

Aniela Bednarek – Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Przewodnicząca Zespołu, Andrzej Boroń – Sekretarz Generalny ZG SEP, Janusz Kowarski – Zespół Szkół Technicznych w Kole, Włodzimierz Olszewski –Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Janusz Żwirko – Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.  

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Janusz Źwirko – Kanclerz OWSIiZ w Olsztynie, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego, Marek Adamowicz – OWSIiZ w Olsztynie, Marzena Hermańska – sekretarz organizacyjny, Małgorzata Gregorczyk – Zarząd Główny SEP – sprawy koordynacji współdziałania organizacji patronackichZbigniew Kierzkowski – WSIiU w Łodzi – przewodniczący SeminariumLucyna Kwiatkowska – Prorektor ds. kształcenia OWSIiZ w Olsztynie, Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, Piotr Tarłowski – WSIiU w Łodzi – sekretarz naukowy Seminarium, Marcin Kwaśnik – Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego WOD WSIiU w Łodzi.  

SEKRETARIAT

Marzena Hermańska – Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, tel. 89 534 32 03 w. 33, fax. 89 534 33 20, e–mail: marzena.hermanska@owsiiz.edu.pl; Piotr Tarłowski – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, e-mail: piotr.tarlowski@put.poznan.pl  

PRZEDMIOT I CELE XV SEMINARIUM WOD

Następstwem rozwoju badań nad wirtualną (cyfrową) organizacją działań (WOD) i wzrastających potrzeb społecznych w tym zakresie jest kształtowanie się „świata cyfrowego”. Oznacza on pojawienie się w strukturach wirtualnego środowiska informacji nowej rzeczywistości – organizacji wirtualnych instytucji, wirtualnych przedsiębiorstw oraz różnorodnych wirtualnych społeczności informacyjnych. Dla istnienia i dalszego rozwoju świata cyfrowego bardzo istotny jest postęp w metodyce WOD połączony z analizą konsolidacji technologii i humanistyki, które towarzyszą procesom przemian strukturalnych organizacji społeczeństwa. Procesy te prowadzą do sytuacji, w której technologie kształtują różnorodne struktury społeczności informacyjnych. Przemiany mają charakter wieloaspektowy i wpływają na nie w równym stopniu czynniki technologiczne i humanistyczne. Czynniki technologiczne oznaczają budowę nowoczesnej infrastruktury informatycznej i tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych (partnerskich zasobów cyfrowych) dla wirtualnej organizacji działań. Czynniki humanistyczne uwzględniają wzrost znaczenia podmiotowego udziału człowieka (czynniki udziału ludzi) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji (czynniki organizacyjne) działań kooperacyjnych. Wzrastająca powszechność stosowania technologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań i upowszechnianie kompetencji informacyjnych w strukturach społeczności informacyjnych prowadzi do nabywania przez te społeczności zdolności do „uczenia się”, a więc do powstania struktur „uczących się społeczności informacyjnych”. Nawiązuje do tego temat główny XV Seminarium problemowego WOD. Celem Seminarium jest wzbogacenie zestawu pojęć podstawowych dla opisu wirtualnych sposobów organizowania i modeli społeczności informacyjnych, albowiem – w związku z cyfryzacją – następują gwałtowne przemiany form nauczania i pracy zawodowej, zachowań ludzi w świecie cyfrowym, form kształcenia, organizacji współpracy osób, a także współdziałania zespołów, instytucji i przedsiębiorstw. Wirtualne organizacje nabierają specjalnych przymiotów, które czynią z nich ośrodki nowoczesnej kultury. Istota przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką, uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań.    

PROGRAM SEMINARIUM

Dzień pierwszy – środa, 17 kwietnia 2013 r.

Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie,

10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 25,

18.00–19.00

Spotkanie organizacyjne

 

 

Dzień drugi – czwartek, 18 kwietnia 2013 r.

 

Miejsce: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie,

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, sala 314, II piętro

  8.30–9.30 Rejestracja Uczestników   9.30 – 11.00

Otwarcie

Przedmiotem wystąpień i prezentacji wprowadzających w ramach XV Seminarium problemowego WOD jest syntetyczne omówienie badań nad rozwojem metodyki wirtualnej organizacji działań i technologii społeczeństwa informacyjnego, w których uczestniczy wiele ośrodków. Mają one znaczenie dla kształtowaniu różnorodnych struktur społeczności informacyjnych, a także diagnozowania procesów przemian organizacyjnych, gospodarczych i społecznych w środowisku „świata cyfrowego”. Do opisu tego świata niezbędne jest wypracowanie nowych pojęć. Z wielkim uznaniem należy powitać obecne z nami osobistości, a w szczególności Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, JM prof. Zdzisława Kowalczyka, Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, JM prof. Andrzej Nowakowski, Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, mgra inż. Andrzeja Boronia, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dra Ryszarda Banajskiego, Prezesa Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Ich obecność świadczy o zainteresowaniu czynników oficjalnych dyskutowanymi w ramach Seminariów WOD zagadnieniami i docenianiu wagi „świata cyfrowego” dla rozwoju nauki, technologii i gospodarki. Bez Ich osobistego zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie XV Seminarium.   Powitania:

prof. Zdzisław Kowalczyk

JM Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Jacek Protas

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wystąpienia

Czynniki społeczne w rozwoju struktur obliczeniowych

prof. Andrzej Nowakowski, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Poszukiwanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

prof. Jerzy Barglik, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mgr inż.

Andrzej Boroń, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Interdyscyplinarność badań nad społeczeństwem informacyjnym

dr Ryszard Banajski, Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii

Wprowadzenie TECHNOLOGIE CYFROWE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE Temat główny prezentacji: Rozwój gospodarczy, kulturowy, postawy osobowe i społeczne człowieka Prowadzący: prof. Jerzy Czerbniak, dr Lucyna Kwiatkowska Prezentacje: Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne organizacji działań

prof. Zbigniew Kierzkowski – Przewodniczący XV Seminarium

  Kultura informacji w świecie cyfrowym

ks. dr Edward Wieczorek

  Kulturotwórcze funkcje edukacji w społecznościach lokalnych

dr Włodzimierz Olszewski

11.00 – 11.30 Przerwa KAWOWA 11.30 – 14.00  

Sesja problemowa I

INFRASTRUKTURA, APLIKACJE, INTERAKCJA

Przedmiotem Sesji pierwszej XV Seminarium problemowego WOD są badania nad składowymi przedsięwzięć informatycznych (PI) jako środowiska komputerowego i komunikacyjnego kształtujących się społeczności informacyjnych. Prezentacje:

 

Architektury i zastosowania systemów gridowych

prof. Leszek Borzemski, dr inż. Jan Kwiatkowski

Badanie składowych i synteza usług gridowej infrastruktury komunikacyjnej

dr inż. Janusz Kleban

Tworzenie struktur partnerskich zasobów cyfrowych

prof. Tadeusz Pankowski

 

Panel dyskusyjny

Temat główny dyskusji:

INTELIGENTNE METODY KOMPUTEROWE I MODELOWANIE

STRUKTUR WIRTUALNYCH

  Prowadzący: prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, prof. Edward Nawarecki, prof. Jerzy Wtorek Uczestnicy dyskusji: Środowisko dla realizacji usług i alokacji zasobów dr inż. Jan Kwiatkowski Funkcje informacyjne sieci globalnej prof. Grzegorz Dobrowolski, prof. Edward Nawarecki Modelowanie niekompletnych informacji dr Jerzy Bartoszek Metodyka tworzenia przemysłowych rozwiązań innowacyjnych prof. Stanisława Kluska-Nawarecka, dr Dorota Wilk-Kołodziejczyk

 

 

KONFIGUROWANIE NOWOCZESNEJ

INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA WIRTUALNEJ

ORGANIZACJI DZIAŁAŃ KOOPERACYJNYCH

  Prezentacje:

Platforma Informatyczna: Technologia, Edukacja i Badania, Wiedza, Innowacje (TEWI)

prof. Liliana Byczkowska-Lipińska – Projekt europejski, Działania 2.3: Lider Konsorcjum: Politechnika Łódzka; Uczestnicy: Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka; Partnerzy: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Interaktywna komunikacja bezpośrednia oparta na usługach wideokonferencyjncyh w środowisku tablic multimedialnych

mgr inż. Michał Bednarski – Dyrektor Zarządzający, mgr inż. Marek Nowowiejski – Menadżer Produktu, PROMEDIO Innowacyjne technologie w komunikacji

 

BUDOWA ZAPLECZA BADAWCZO–ROZWOJOWEGO

  Omówienie wybranych prac eksperymentalnych SKN WOD

inż. Marcin Kwaśniak, mgr inż. Piotr Tarłowski, dr inż. Zdzisław Pólkowski

Autorzy prezentują syntetyczne opisy wybranych zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, rozwiązań eksperymentalnych, bazujących na stosowaniu technologii WOD, które są rezultatem wybranych prac Studenckich Kół Naukowych (SKN) WOD Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Wybrane opracowania: Projektowanie aplikacji dostępu do kolekcji dokumentów cyfrowych w strukturach internetowych centrów informacyjnych

inż. Marcin Kwaśniak

Projektowanie gridowych usług informacyjnych

inż. Patryk Patucha

Koordynacja przepływu informacji w strukturach partnerskich zasobów cyfrowych

mgr inż. Piotr Tarłowski

Ochrona wirtualnego środowiska informacji: Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych Łukasz Tkacz Współpraca wirtualna: Infrastruktura, webinaria dr inż. Zdzisław Pólkowski   14.00 – 15.30 Przerwa OBIADOWA 15.30 – 18.30  

Sesja problemowa II

POWINNOŚCI PODMIOTÓW

W STRUKTURACH SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNYCH

Przedmiotem Sesji drugiej jest prezentacja badań nad „relacjami między technologią i humanistyką w społecznościach informacyjnych” rozpatrywanych z dwóch punktów widzenia: czynników organizacyjnych – organizacji działań kooperacyjnych w wirtualnej przestrzeni informacyjnej oraz podmiotowego udziału ludzi – dyskursu etycznego o zachowaniach człowieka i postępowaniu organizacji w świecie cyfrowym.   Prezentacje Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę

prof. Leszek Kiełtyka

W kierunku koordynacji działań w świecie cyfrowym

dr Ryszard Banajski

Zachowania osobowe i społeczne człowieka w świecie cyfrowym

ks. dr Witold Dorsz

    PANEL DYSKUSYJNY 1.

Temat główny dyskusji:

SKUTKI GOSPODARCZE CYFRYZACJI

Prowadzący: mgr Paweł Lulewicz, prof. Marian Niedźwiedziński, prof. Wojciech Popławski Uczestnicy dyskusji:

Wirtualizacja przedsiębiorstw jako efekt cyfryzacji gospodarki

prof. Wojciech Popławski, dr Urszula Słupska

Elektroniczne współdziałanie w strukturach gospodarczych

prof. Marian Niedźwiedziński

Rozwój innowacyjnego biznesu

mgr Paweł Lulewicz

Kryteria doboru uczestników oraz kompetencje w projektowaniu przedsięwzięć gospodarczych opartych na wiedzy

prof. Ryszard Walkowiak

Usługi cyfrowe w przemianach struktur gospodarczych

mgr inż. Marek Adamowicz

Integracja procesowo-biznesowa współdziałania organizacji w środowisku systemów informatycznych: Studium przypadku

dr inż. Zdzisław Półkowski

  PANEL DYSKUSYJNY 2.

Temat główny dyskusji:

SKUTKI SPOŁECZNE CYFRYZACJI

Prowadzący: mgr inż. Maciej Bułkowski, prof. Halina Gajdamowicz, ks. dr Jacek Zieliński Uczestnicy dyskusji:

Organizacja cyfrowego współdziałania w strukturach społeczności informacyjnych: Osiągnięcia i oczekiwania regionu warmińsko-mazurskiego

mgr inż. Maciej Bułkowski

Zasada podmiotowości w kontekście nowoczesnych środków technicznych

prof. Halina Gajdamowicz

Skutki osobowe i społeczne stosowania umiejętności komputerowych

prof. Jerzy Czerbniak

O dyskursie etycznym w świecie cyfrowym

ks. dr Jacek Zieliński

Informacja i komputery w środowisku pracy i codzienności

dr Halina Klepacz, Monika Paprzycka

20.00 Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, 10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 25, Spotkanie wieczorne   Dzień trzeci – piątek, 19 kwietnia 2013 r. Miejsce: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, sala 314, II piętro   09.00–11.30

Sesja problemowa III

PRZEMIANY STRUKTURALNE NAUCZANIA

Przedmiotem Sesji trzeciej jest tematyka badań i nauczania w zakresie organizacji i użytkowania struktur wirtualnego środowiska informacji, z punktu widzenia kształtowania umiejętności informacyjnych, kompetencji społecznych (umiejętności organizacji i koordynacji prac zespołowych), nowych form pracy zawodowej. Uwzględnione są także wieloaspektowe uwarunkowania w tworzeniu kierunków kształcenia, zorientowanych komputerowo na zarządzanie wiedzą, takich jak zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, edukacja informatyczna i techniczna oraz inne (planowane).  Prezentacje Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę

prof. Leszek Kiełtyka

Użyteczność informacji cyfrowej w nauczaniu

prof. Elżbieta Perzycka

Technologie informatyczne w procesie szkolnego nauczania i wychowania

mgr inż. Zbigniew Talaga

Dylematy oceny jakości kształcenia

dr Monika Stachowiak-Kudła

PANEL DYSKUSYJNY 1.

Temat główny dyskusji:

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH

  Prowadzący: prof. Alicja Kicowska, prof. Janusz Lipiński, prof. Kazimierz Wenta Uczestnicy dyskusji:

Wartościowanie umiejętności komputerowych

dr inż. Jacek Pulwarski

Tworzenie schematów encyklopedii wiedzy przedmiotowej w strukturach współdziałania międzyuczelnianego

dr Luis Ochoa Siguencia

Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie wiedzy

prof. Kazimierz Wenta

Przemiany programowe nauczania informatyki w oświacie

mgr inż. Zbigniew Talaga

Technologie cyfrowe w przemianach pracy szkoły

mgr Janusz Kowarski

Przemiany treści i form nauczania informatyki w szkołach wyższych:

  1. Przemiany programowe kształcenia na kierunku informatyka

dr Jerzy Bartoszek, prof. Zbigniew Kierzkowski

  1. Informatyka w kształceniu na różnych kierunkach studiów

prof. Zbigniew Kierzkowski, mgr inż. Hanna Kleban, mgr inż. Piotr Tarłowski

Powszechne użytkowanie komputerów: Tematyka szkoleń

mgr inż. Piotr Tarłowski

  11.30. – 12.00 Przerwa KAWOWA 12.00–13.30 PANEL DYSKUSYJNY 2.

Temat główny dyskusji:

TWORZENIE NOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH KIERUNKÓW BADAŃ I KSZTAŁCENIA

Prowadzący: prof. Krzysztof Kaliński, dr Włodzimierz Olszewski, mgr inż. Janusz Moos Uczestnicy dyskusji:

Interdyscyplinarność w projektowaniu i bezpiecznej eksploatacji wybranych obiektów transportowych

kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk

Inżynieria wytwarzania i inżynieria ekonomiki przemysłu w strukturze fabryki przyszłości

prof. Zbigniew Kierzkowski

Techniczne zastosowania Internetu

dr inż. Janusz Kleban

Mechatronika czyli produkcja i eksploatacja złożonych obiektów technicznych

prof. Krzysztof Kaliński, dr inż. Marek Chodnicki, dr inż. Krzysztof Jasiński

Innowacyjne rozwiązania techniczne edukacji mechatronicznej

mgr inż. Janusz Moos

Wspieranie szkolnych systemów uczenia się na odległość

mgr inż. Anna Koludo

13.30

PODSUMOWANIE

zakończenie seminarium

Wystąpienia  

Integralność rozwoju i kreatywność w działaniu Uczelni podstawą wdrażania systemu reformy szkolnictwa wyższego

Aniela Bednarek, Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

w Łodzi

Przedsiębiorczość i technika w przemianach społeczności lokalnych

Włodzimierz Olszewski, Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Janusz Źwirko

Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Relacje między technologią i humanistyką w społecznościach informacyjnych

Zbigniew Kierzkowski, Przewodniczący XV Seminarium problemowego WOD

  14.30. OBIAD        

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek

39 Comments so far

michael kors outletPosted on  4:32 pm - gru 16, 2018

I am also writing to let you understand of the remarkable encounter my wife’s daughter found viewing your site. She even learned numerous things, which include how it is like to have an amazing coaching character to let other folks just know some multifaceted topics. You truly surpassed my expected results. Thanks for providing such informative, safe, educational and even cool tips about that topic to Evelyn.
michael kors outlet [url=http://www.michaelkors-outletonlines.us.com]michael kors outlet[/url]

pure boostPosted on  4:07 am - gru 21, 2018

Thank you for all of your effort on this web page. Kate enjoys engaging in internet research and it is obvious why. Most people learn all about the dynamic means you produce important tips and hints on this blog and therefore inspire response from website visitors on this issue so our favorite girl is certainly discovering a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You’re doing a fantastic job.
pure boost

nike polo shirtsPosted on  11:21 am - gru 22, 2018

I needed to create you the very little remark to thank you yet again for your personal pleasant secrets you have contributed above. It is wonderfully generous of people like you giving extensively all that numerous people might have supplied as an ebook to get some profit for themselves, specifically considering the fact that you could possibly have tried it in case you desired. The suggestions additionally served like the good way to comprehend most people have a similar interest like mine to figure out good deal more on the subject of this matter. I think there are a lot more pleasant opportunities in the future for those who read your site.
nike polo shirts

golden goosePosted on  5:06 pm - gru 23, 2018

I definitely wanted to jot down a simple message to appreciate you for those wonderful advice you are sharing at this website. My time-consuming internet investigation has at the end been honored with beneficial facts and strategies to exchange with my partners. I ‚d point out that we readers are very much lucky to live in a superb place with so many brilliant individuals with beneficial basics. I feel quite lucky to have come across your entire webpages and look forward to some more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for all the details.
golden goose

nike roshePosted on  5:54 pm - gru 24, 2018

Thank you for your own efforts on this web page. Debby delights in making time for internet research and it is obvious why. My partner and i notice all regarding the dynamic manner you make advantageous guides via the blog and as well attract response from other people about this article and our own daughter is really discovering a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re carrying out a superb job.
nike roshe

michael kors salePosted on  1:26 pm - gru 26, 2018

I truly wanted to construct a comment so as to express gratitude to you for those great instructions you are showing on this site. My time consuming internet look up has at the end been compensated with professional facts to go over with my co-workers. I would admit that many of us website visitors are very much lucky to dwell in a useful website with very many outstanding individuals with helpful tricks. I feel very grateful to have come across your entire webpage and look forward to really more fabulous moments reading here. Thanks once again for a lot of things.
michael kors sale

yeezy boost 700Posted on  10:55 am - gru 27, 2018

I wish to point out my admiration for your generosity giving support to all those that really want assistance with this subject matter. Your personal dedication to getting the message up and down had been definitely helpful and has consistently helped guys like me to achieve their targets. Your personal invaluable guidelines signifies a great deal to me and much more to my office colleagues. Regards; from all of us.
yeezy boost 700

adidas nmdPosted on  9:33 pm - gru 29, 2018

I actually wanted to jot down a simple word in order to express gratitude to you for some of the precious tactics you are posting at this website. My long internet lookup has finally been honored with extremely good tips to exchange with my visitors. I ‚d admit that we website visitors actually are very much blessed to exist in a remarkable site with many lovely individuals with interesting guidelines. I feel extremely happy to have come across your website and look forward to many more fabulous minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.
adidas nmd

adidas ultra boost 3.0Posted on  12:53 am - gru 30, 2018

I’m commenting to let you know what a brilliant encounter my cousin’s child obtained checking your web page. She mastered some details, which included what it is like to possess an excellent helping mindset to make the mediocre ones really easily master specified tortuous things. You actually exceeded visitors’ desires. Thanks for offering such important, dependable, explanatory and unique tips about the topic to Gloria.
adidas ultra boost 3.0

foampositesPosted on  6:35 pm - gru 30, 2018

Thank you for every one of your efforts on this blog. My mom really likes engaging in investigations and it’s easy to understand why. My partner and i learn all of the lively means you provide good tricks by means of this blog and as well as attract participation from other ones on the article then our princess is actually understanding a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You’re performing a stunning job.
foamposites

kyrie 4Posted on  3:19 pm - gru 31, 2018

I enjoy you because of your entire effort on this blog. My mom really likes conducting investigations and it’s really obvious why. Almost all know all regarding the lively ways you provide important solutions via your web blog and in addition strongly encourage contribution from the others on the point plus my princess is really learning a great deal. Enjoy the rest of the year. You have been conducting a very good job.
kyrie 4

yeezyPosted on  12:15 pm - sty 28, 2019

Thank you so much for giving everyone such a brilliant opportunity to check tips from this website. It is often so superb plus stuffed with a lot of fun for me personally and my office friends to visit your blog the equivalent of three times in one week to learn the latest guides you will have. Not to mention, I’m so always motivated with all the tremendous ideas you serve. Certain 2 areas on this page are basically the finest we have ever had.
yeezy

nike lebron 15Posted on  2:46 am - sty 30, 2019

I simply had to thank you very much again. I’m not certain the things I could possibly have taken care of in the absence of the type of strategies revealed by you regarding that concern. This was a real troublesome case in my view, however , coming across the very skilled mode you managed the issue took me to weep with fulfillment. I am just grateful for your service and then expect you know what a powerful job you happen to be getting into teaching people today with the aid of your web page. I’m certain you haven’t encountered any of us.
nike lebron 15

kobe sneakersPosted on  6:05 pm - sty 30, 2019

My wife and i were very contented Louis could finish off his basic research through your precious recommendations he received from your very own web page. It’s not at all simplistic just to choose to be freely giving strategies which usually men and women may have been trying to sell. And now we keep in mind we’ve got the website owner to appreciate for this. The most important explanations you made, the easy web site menu, the relationships you will help foster – it’s mostly incredible, and it’s aiding our son and the family feel that that content is satisfying, which is extremely essential. Thank you for all the pieces!
kobe sneakers

off white hoodiePosted on  4:17 am - sty 31, 2019

A lot of thanks for all your valuable efforts on this web page. Betty takes pleasure in conducting investigations and it’s really easy to see why. Almost all notice all about the lively medium you produce advantageous things via the web blog and as well as foster contribution from some others about this idea then our own girl is starting to learn a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You’re carrying out a superb job.
off white hoodie

lacoste outletPosted on  6:59 pm - sty 31, 2019

Thank you for all of the labor on this web page. Kate loves making time for investigations and it is easy to understand why. Many of us notice all about the dynamic medium you deliver rewarding solutions on the web blog and therefore welcome participation from other ones on the point while our favorite girl is in fact starting to learn a great deal. Take advantage of the rest of the year. You have been performing a really great job.
lacoste outlet

nfl jerseysPosted on  5:27 am - lut 2, 2019

I am only writing to let you know what a incredible experience my daughter experienced visiting your web site. She noticed many issues, including how it is like to have an ideal coaching spirit to get certain people without difficulty comprehend selected complex topics. You actually surpassed our own desires. Thank you for providing the precious, healthy, revealing as well as easy guidance on your topic to Mary.
nfl jerseys

hermes handbagsPosted on  7:46 pm - lut 2, 2019

I am glad for commenting to let you know of the beneficial experience our child experienced studying your blog. She even learned a wide variety of details, with the inclusion of what it’s like to have a wonderful coaching mindset to make many more without problems know just exactly some very confusing issues. You truly exceeded visitors’ expectations. Many thanks for imparting those insightful, dependable, edifying and in addition unique guidance on that topic to Sandra.
hermes handbags

gucci beltPosted on  5:00 pm - lut 4, 2019

I have to express some appreciation to you for rescuing me from this circumstance. Right after checking through the world-wide-web and finding basics that were not productive, I believed my life was gone. Existing without the solutions to the difficulties you have solved by means of your site is a serious case, and ones that could have adversely affected my career if I hadn’t encountered your web page. That mastery and kindness in dealing with a lot of things was vital. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a point like this. I can at this time look forward to my future. Thank you so much for this high quality and effective guide. I will not be reluctant to endorse your web sites to any person who ought to have recommendations on this issue.
gucci belt

stephen curry 5Posted on  3:29 am - lut 5, 2019

I’m just writing to make you be aware of what a outstanding experience my girl found reading your blog. She even learned a good number of details, including how it is like to possess an awesome helping character to let many others effortlessly master specified problematic topics. You actually surpassed people’s desires. Thanks for giving these valuable, safe, edifying and as well as cool guidance on this topic to Lizeth.
stephen curry 5

michael kors factory outletPosted on  10:21 am - lut 8, 2019

Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally wonderful chance to read critical reviews from this web site. It is always so pleasurable and as well , jam-packed with a lot of fun for me and my office mates to visit your site not less than 3 times in 7 days to read the newest items you have. Not to mention, I am also certainly contented for the extraordinary thoughts you give. Certain two points on this page are honestly the most impressive I’ve had.
michael kors factory outlet

adidas yeezyPosted on  8:30 am - lut 9, 2019

I have to express my admiration for your kind-heartedness for men and women that must have help with your question. Your very own dedication to getting the solution all through had become exceptionally functional and has regularly helped professionals like me to achieve their objectives. This insightful guidelines implies so much a person like me and especially to my office colleagues. Thank you; from all of us.
adidas yeezy

golden goosePosted on  9:29 pm - lut 9, 2019

I must express my thanks to you for bailing me out of this type of condition. Just after surfing throughout the the web and meeting things which were not beneficial, I was thinking my entire life was well over. Living without the solutions to the problems you’ve solved through this website is a serious case, as well as those that could have adversely damaged my career if I had not noticed your web site. Your good ability and kindness in controlling all the things was very helpful. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a step like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks so much for the specialized and sensible guide. I won’t be reluctant to propose your web page to anybody who will need counselling on this subject.
golden goose

curry 5Posted on  9:36 am - lut 10, 2019

I want to show my respect for your kind-heartedness supporting those individuals that need help on this particular area. Your very own commitment to getting the solution all-around appeared to be extraordinarily invaluable and has constantly made people just like me to achieve their ambitions. Your entire invaluable useful information denotes much a person like me and far more to my mates. Best wishes; from everyone of us.
curry 5

kyrie 3Posted on  10:41 pm - lut 10, 2019

A lot of thanks for all of the labor on this blog. Kim delights in going through internet research and it’s simple to grasp why. My spouse and i know all concerning the dynamic way you give valuable solutions through this blog and in addition invigorate contribution from people on that matter so our own simple princess is in fact studying a lot. Take advantage of the rest of the new year. You’re carrying out a really good job.
kyrie 3

golden goose sneakersPosted on  11:45 am - lut 11, 2019

A lot of thanks for every one of your work on this web page. My mother take interest in engaging in investigation and it’s obvious why. Many of us notice all concerning the compelling mode you provide valuable guidelines on the web blog and therefore strongly encourage participation from other individuals about this point plus our princess has always been discovering so much. Have fun with the remaining portion of the year. You have been performing a fantastic job.
golden goose sneakers

SammyduhPosted on  7:53 pm - lut 16, 2019

Read our in-depth iPhone XS Max review
Read our hands-on iPhone XR review
link
Read our hands-on Apple Watch 4 review
iPhone XS price and release date
iPhone XS

SammyduhPosted on  7:54 pm - lut 17, 2019

Read our in-depth iPhone XS Max review
Read our hands-on iPhone XR review
link
Read our hands-on Apple Watch 4 review
iPhone XS price and release date
iPhone XS

AnthonyioditPosted on  4:01 am - mar 8, 2019

Inter Rapid Wien live score (and video online live stream*) starts on 21.2.2019. at 20:00 UTC time at San Siro/Giuseppe Meazza stadium, Milan, Italy in UEFA Europa League, Knockout stage – Europe. Here on SofaScore livescore you can find all Inter vs Rapid Wien previous results sorted by their H2H matches. Links to Inter vs. Rapid Wien video highlights are collected in the Media tab for the most popular matches as soon as video appear on video hosting sites like Youtube or Dailymotion. We’re not responsible for any video content, please contact video file owners or hosters for any legal complaints tinyurl.

DereklatPosted on  3:35 am - mar 10, 2019

Ernest Quintana, 78, was at Kaiser Permanente Medical Center in Fremont when a doctor – appearing on the robot’s screen – informed him that he would die within a few days.

A family friend wrote on social media that it was „not the way to show value and compassion to a patient„.

The hospital says it „regrets falling short” of the family’s expectations.

Mr Quintana died the next day.

HenryStokePosted on  3:43 am - mar 12, 2019

Theresa May says she has secured „legally binding” changes to her Brexit deal, a day ahead of MPs voting on it.

But European Commission President Jean-Claude Juncker” warned if the deal was voted down there was „no third chance”.

They spoke at a joint press conference in Strasbourg after a late meeting.

Leave a Comment